مرور برچسب

عواقب اجاره کارت ملی

هموطنان از اجاره کارت ملی خود برای امور بانکی و ارزی خودداری کنند

به هموطنان اکیداً‌ توصیه می‌شود، از اجاره کارت ملی به افراد سودجو،‌ به منظور انجام خدمات پولی، بانکی و ارزی جداً خودداری کنند چراکه عواقب ناشی از آن برعهده دارنده مدارک هویتی است.