مرور برچسب

مالیات تراکنش‌ های بانکی

خبر مهم رئیس سازمان امور مالیاتی درباره دریافت مالیات از تراکنش‌ های بانکی

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور گفت: مالیات بر تراکنش بانکی نداریم و مواردی مانند حقوق، دریافت وام، تبدیل شکلی از دارایی به شکل دیگر و مواردی که جنس درآمدی ندارند، مشمول اخذ مالیات نیستند.