مرور برچسب

پرداخت مبتنی بر کلود

مزایای پرداخت‌ مبتنی بر کلود

طی دو دهه از قرن 21، ما به این عادت کرده‌ایم که هر آنچه احتیاج داریم در همان لحظه در دسترس ما باشد. این موضوع در بسیاری از موارد صدق می‌کند و حتی در امور مالی ما نیز دخیل است اما کسب و کارها بهره زیادی از آن نبرده‌اند.