مرور برچسب

چک بانک صادرات

ارسال پیامک قبل از برگشت چک بانک صادرات چگونه است؟

چنانچه حساب مشتریان بانک صادرات مانده کافی جهت تأمین وجه چک را نداشته باشد، پیامکی به مشتری مبنی بر عدم کفایت موجودی ارسال خواهد شد. ارسال پیامک برای مشتریان بانک صادرات قبل از صدور گواهینامه عدم پرداخت وجه چک به علت کسر موجودی ‌چک‌های…