مرور برچسب

گزارش شاپرک

بررسی عملكرد شرکت های ارائه دهنده خدمات پرداخت در شهریور ماه

شاپرک در گزارش‌های ماهیانه خود با مطالعه‌ی شاخص‌های عملکرد شرکت‌های ارائه دهنده خدمات پرداخت درکل و همچنین به تفکیک، تصویری کلی از وضعیت آنها در صنعت پرداخت الکترونیکی کارت ترسیم می‌کند.