افتتاح حساب غیرحضوری با سامانه کیلید بانک آینده + آموزش تصویری

به منظور تسهیل در فرآیند افتتاح حساب در بانک آینده، این امکان در سامانه کیلید ایجاد گردیده است که بدون مراجعه حضوری به شعب بانک آینده، بتوان مشتری بانک آینده شد، افتتاح حساب نمود و از سایر خدمات حضوری و غیرحضوری مختلف بانک آینده استفاده کرد.

برای این منظور لازم است که مشتری دارای یک گوشی هوشمند باشد و اطلاعات و مدارک هویتی خود را از طریق این سرویس برای بانک آینده ارسال نماید تا اطلاعات مشتری مورد بررسی سیستمی قرار گیرد و پس از تایید توسط اپراتور بانک، افتتاح حساب برای مشتری انجام پذیرد.

مراحل انجام افتتاح حساب غیرحضوری با سامانه کیلید بانک آینده

لازم به ذکر است؛ برای انجام افتتاح حساب غیر حضوری از موارد زیر باید اطمینان حاصل گردد.

  1. امکان استفاده از دوربین گوشی
  2. در دســترس بــودن کارت ملــی هوشــمند یــا در صــورت عــدم دریافــت کارت ملــی هوشــمند، در دســترس بــودن رســید کارت ملــی
  3. در دسترس بودن شناسنامه
  4. در اختیــار داشــتن یــک کاغــذ ســفید بــدون خــط و یــک خــودکار آبــی یــا مشــکی بــرای ثبــت امضــا
  5. مطلع بودن از آدرس کامل خود و همچنین کدپستی متعلق به همان آدرس

متقاضــی افتتــاح حســاب غیرحضــوری در بانــک آینــده پــس از نصــب ســامانه کیلیــد و انجــام اقدامــات مربــوط بــه فعالســازی ســامانه در شــعبه، بــا انتخــاب قســمت «افتتــاح حســاب در بانــک آینــده» در بخــش «ســایر خدمــات»، وارد فرآینــد تعریــف مشــتری و افتتــاح حســاب غیرحضــوری میگــردد.

در ایــن قســمت متقاضــی میتوانــد بــا انتخــاب «مشــاهده قوانیــن»، قوانیــن افتتــاح حســاب در بانــک آینــده را مطالعــه کنــد. پــس از مشــاهده قوانیــن توســط متقاضــی، در صورتیکــه مــوارد مــورد تاییــد متقاضــی باشــد، بــا انتخــاب دکمــه «قوانیــن افتتــاح حســاب را مطالعــه نمودهــام و قبــول دارم» متقاضــی وارد اولیــن مرحلــه احــراز هویــت الکترونیکــی بــرای افتتــاح حســاب غیرحضــوری میگــردد.

در مرحلــه اول، تاریــخ تولــد و شــماره ســریال پشــت کارت ملــی هوشــمند بایــد در قســمتهای مربوطــه وارد شــود. چگونگــی دسترســی بــه شــماره ســریال پشــت کارت ملــی هوشــمند در شــکل زیــر نشــان شــده اســت. لازم بــه ذکــر اســت؛ اگــر متقاضــی هنــوز کارت ملــی هوشــمند خــود را نگرفتــه اســت، شــماره رهگیــری درج شــده در رســید کارت ملــی خــود را بایــد در قســمت «ســریال پشــت کارت ملــی» وارد نمایــد.

در ایــن مرحلــه اطلاعــات متقاضــی بــا ســامانه ثبــت احــوال کنتــرل میگــردد. بــا انتخــاب دکمــه ادامــه توســط متقاضــی، در صــورت صحــت اطلاعــات متقاضــی وارد مرحلــه دوم میشــود. در مرحلــه دوم از متقاضــی خواســته میشــود کــه عکــس ســلفی از خــود بگیــرد. عکــس بایــد تمــام رخ و بــدون عینــک، شــال، ماســک و مــواردی از ایــن دســت باشــد و پــس زمینــه عکــس روشــن و نــور عکــس مناســب باشــد. همچنیــن عکــس خانمهــا بایــد بــا حجــاب اســلامی باشــد. شــایان ذکــر اســت؛ امــکان عکاســی مجــدد در ایــن مرحلــه وجــود دارد.

افتتاح حساب غیرحضوری با سامانه کیلید بانک آینده

متقاضــی بــا زدن دکمــه ادامــه، وارد مرحلــه ســوم میشــود.در مرحلــه ســوم از متقاضــی خواســته میشــود کــه از خــود در حیــن خوانــدن جملهــای کــه به وی نشــان داده شــده، ویدئــو بگیــرد. در هنــگام ضبــط ویدیــو، تصویــر صــورت بایــد بهطــور کامــل ثبــت شــود و همچنیــن جملــه به صــورت کامــل و واضــح خوانده شــود. شــایان ذکــر اســت؛ امــکان فیلمبــرداری مجــدد در ایــن مرحلــه وجــود دارد.

افتتاح حساب غیرحضوری با سامانه کیلید بانک آینده

ســپس متقاضــی بــا انتخــاب دکمــه ادامــه وارد مرحلــه چهــارم میشــود.در مرحلــه چهــارم از متقاضــی خواســته میشــود تــا از روی کارت ملــی خــود عکــس واضــح بگیــرد. شــایان ذکــر اســت؛ امــکان عکاســی مجــدد در ایــن مرحلــه وجــود دارد.

افتتاح حساب غیرحضوری با سامانه کیلید بانک آینده

ســپس متقاضــی بــا زدن دکمــه ادامــه وارد مرحلــه پنجــم میشــود. در مرحلــه پنجــم از متقاضــی خواســته میشــود تــا از صفحــه اول شناســنامه خــود عکــس بگیــرد و دکمــه ادامــه را بزنــد تــا بتوانــد وارد مرحلــه ششــم شــود.

افتتاح حساب غیرحضوری با سامانه کیلید بانک آینده

در مرحلــه ششــم از متقاضــی خواســته میشــود کــه از صفحــه توضیحــات شناســنامه خــود عکــس بگیــرد. ســپس متقاضــی بــا زدن دکمــه ادامــه، وارد مرحلــه هفتــم میشــود.

در مرحلــه هفتــم، از متقاضــی خواســته میشــود تــا ویدیویــی در حیــن امضــا کــردن خــود را ثبــت کنــد. لازم بــه ذکــر اســت؛ امضــا بایــد روی یــک کاغــذ ســفید بــدون خــط صــورت گیــرد، کل فراینــد امضــا کــردن در ویدیــو ثبــت گــردد و دســت متقاضــی و کاغــذ و امضــای ثبــت شــده در ویدیــو واضــح باشــد. امــکان فیلمبــرداری مجــدد در ایــن مرحلــه وجــود دارد.

افتتاح حساب غیرحضوری با سامانه کیلید بانک آینده

متقاضــی بــا زدن دکمــه ادامــه، وارد مرحلــه هشــتم میشــود. در مرحلــه هشــتم از متقاضــی خواســته میشــود تــا از امضــای درج شــده خــود، عکــس بگیــرد و دکمــه ادامه را بزنــد تــا وارد مرحلــه نهــم شــود. ســپس در مرحلــه نهــم از متقاضــی خواســته میشــود تــا تلفــن ثابــت، کدپســتی و آدرس محــل ســکونت خــود را در قســمتهای مربوطــه وارد نمایــد و دکمــه ادامــه را بزنــد تــا وارد مرحلــه دهــم شــود.

در مرحله دهم از متقاضی خواسته میشود تا نوع حســاب مــورد نظــر خــود بــرای افتتــاح حســاب را انتخــاب نمایــد. لازم بــه ذکــر اســت؛ در حــال حاضــر صرفــا امــکان افتتــاح حســاب از نــوع حســاب «پــس انــداز » وجــود دارد. پــس از انتخــاب گزینــه پــس انــداز و ســپس انتخــاب دکمــه ادامــه توســط متقاضــی، فراینــد افتتــاح حســاب غیــر حضــوری تکمیــل میگــردد و متقاضــی وارد قســمت «تکمیــل ثبــت نــام» میگــردد.

افتتاح حساب غیرحضوری با سامانه کیلید بانک آینده

در این قسمت پیام «ثبت نام با موفقیت انجام شد» به متقاضی نمایش داده میشود و همچنین یک کد پیگیری به متقاضی ارائه میگردد.

متقاضــی مــی توانــد بــا ارائــه کــد پیگیــری خــود بــه یکــی از شــعب بانــک آینــده، نســبت بــه پیگیــری درخواســت ثبــت شــده خــود اقــدام نمایــد. اطلاعــات ثبــت شــده توســط متقاضــی، در پنــل کاربــری شــعبه، توســط کاربــر بانــک مــورد بــررسی قــرار گرفتــه و در صــورت تاییــد، نســبت بــه تعریــف مشــتری در ســامانه بانــک ایــران اقــدام میگــردد و ســپس پیامکــی شــامل شــماره مشــتری و شــماره حســاب بــه متقاضــی ارســال میشــود. در صــورت عــدم تاییــد نیــز نتیجــه بــه متقاضــی پیامــک خواهد شد.

برای دانلود سامانه کیلید روی دکمه زیر کلیک کنید.

دانلود ســامانه کیلیــد

نظرات بسته شده است.