درباره ما

پایگاه آموزشی خبری عصر بانک به شماره مجوز 74101  وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، بر اساس پژوهش علمی دانیال خدابخش، کارشناس مدیریت بانکداری دانشگاه علوم اقتصادی و کارشناس ارشد مدیریت اجرایی دانشگاه علم و صنعت در سال 92 تاسیس شد.