مرور رده

اخبار روز

در قسمت اخبار روز، اخبار روزمره ولی مهمتر در حوزه رمزارزها، بانکها و شرکت‌های پرداخت و حتی بیمه ها منتشر می‌شوند. با ما همراه باشید.

جایزه های متنوع در جشنوارهٔ باشگاه مشتریان اپلیکیشن بله

واژهٔ جشنواره از دل جشن بیرون آمده است! جشنی پر از آواهای شاد که دلی خوش را به همراه می‌آورد. آوازهٔ بله هم از دل همین خوشی‌ها آمده است تا با برپایی جشنواره‌ آن هم مملو از جوایز ویژه، خوشی‌های کوچک را چند برابر کند.

اثر تماشاگر و تأثیر آن بر روی تیم‌سازی

«اثر تماشاگر» (bystander effect) موضوعی در روان‌شناسی اجتماعی است مبنی بر اینکه افراد هنگام حضور افراد دیگر کمتر به قربانی حادثه کمک می‌کنند و هر چه تعداد تماشاچیان بیشتر باشد، احتمال اینکه یکی از آنها کمک کند کمتر است.