مرور رده

آموزش بانکداری و پرداخت الکترونیک

آینده روشن پرداخت با بانکداری باز

امروزه بانک‌ها با رقابت جدی فین‌تک‌ها و سایر بانک‌ها مواجه شده‌اند و به منظور بقا در این انقلاب فناوری، باید خود را برای بانکداری باز آماده کنند به طوری که با رقبای خود همتراز شوند.