برچسب:

گفتگو با مدیر عامل شرکت داتین / ما هنوز نمیتوانیم بین المللی فعالیت کنیم

دانشگر یکی از چالشهای نظام بانکی ایران را نوع بانکداری ایران دانست که بانکداری قدیمی است و باید از مشاوران قوی و به روز کمک گرفته شود تا قواعد جدید و به روز را برای بانکداری ایجاد کنند.