مرور برچسب

اعتماد هوشمند آینده

نقش شرکت اعتماد هوشمند آینده در تحول دیجیتال سازمان های ایرانی

تا شهریور سال۹۹ تنها ۲۰۰هزار امضای الکترونیک در کشور صادر شده بود اما هم‌اکنون این آمار به حدود یک میلیون امضا افزایش یافته که بیش از ۸۰درصد این امضاها توسط شرکت اعتماد هوشمند آینده ایجاد شده است.