مرور برچسب

بانک ملی ايران

يادداشت مهم مدير عامل بانک ملی در خصوص انتشار صورت های مالی

در یكی از روزهای سال اول مسئولیتم ، در دفترم میزبان معاون نظارت بانك مركزی یكی از كشورهای بسیار معتبر اروپایی بودم و در خصوص همكاری های دوجانبه ، بسط و گسترش آن به تبادل نظر می پرداختیم.