مرور برچسب

بیمه‌نامه‌

صدور بیمه‌نامه کمتر از یک‌ سال برای موتورسیکلت‌ها ممنوع

طبق قانون، صدور هر گونه بیمه نامه شخص ثالث به صورت کوتاه مدت فاقد اعتبار بوده و تولیدکنندگان موظف به تهیه بیمه نامه شخص ثالث یکساله موتورسیکلت ها برای انجام شماره‌گذاری پلاک انتظامی هستند.