مرور برچسب

حساب اجاره ای

سرشاخه‌های حساب‌های اجاره‌ای شناسایی شدند

سخنگوی سازمان امور مالیاتی گفت: حدود ۳۰۸ هزار کد ملی مشکوک را شناسایی کردیم که حداقل یکی از حساب‌های آنها حساب مشکوک به فعالیت تجاری بوده‌است که مجموع واریزی به حساب این ۳۰۸ هزار کد ملی ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومان بوده‌است که ۱۷۶ هزار نفر از…