مرور برچسب

شاپرک

ارائه لیست سیاه جامع توسط شاپرک به شرکت‌ها

لیست سیاه جامع توسط شاپرک در قالب یک سرویس به شرکت های پرداخت ارائه شود.شرکت های پرداخت را باید از منظر سود آوری رتبه بندی کنیم نه تعداد تراکنش.در بولتن شاپرک ادبیات بانک و شرکت های پرداخت را یکسان کنیم.

بررسی عملکرد شرکت‌ های PSP در مرداد ماه

شاپرک در گزارش‌های ماهیانه خود با مطالعه‌ی شاخص‌های عملکرد تعدادی و مبلغی شرکتها درکل و همچنین به تفکیک هریک از ابزار پذیرش و نوع سرویس، تصویری کلی از وضعیت آنها در صنعت پرداخت الکترونیکی کارت ترسیم می‌کند.