مرور برچسب

شبکه پرداخت

ضرورت ایجاد چندین مرکز شبکه پرداخت

رییس سابق هیات مدیره انجمن فین‌تک ایران با بیان اینکه در بسیاری از کشورها دست‌کم ۲ مرکز مختلف برای شبکه پرداخت وجود دارد، گفت: بهتر است تا شبكه ای موازی با تنها شبکه پرداخت و تسویه فعلی کشور راه اندازی شود.

بررسی دو موضوع مهم شبکه پرداخت در نمایشگاه تراکنش از سوی شرکت شاپرک

نشست تخصصی "بازنگری در نظام کارمزد شبکه پرداخت" و "مبارزه با پولشویی و تخلفات شبکه پرداخت" با مدیریت شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت (شاپرک) در حاشیه نمایشگاه تراکنش برگزار می‌شود.