مرور برچسب

صندوق قرض الحسنه

صندوق های قرض الحسنه چگونه و با چه هدفی به وجود آمدند؟

هرچند بانکها در بسیاری از کشورها در حوزه تأمین مالی خرد نیز سلطه خود را حفظ نموده اند، اما مؤسسات پولی غیربانکی نظیر تعاونی های اعتبار، ارائه کنندگان مهم خدمات اعتباری خرد هستند.