مرور برچسب

فینوپیا

در مسیر آرمان شهر اقتصادی با فینوپیا

اگر بشر آرمان‌شهری متصور باشد بدون تردید ابعاد مالی و اقتصادی از مهمترین وجوه آن است. هرچند منطقا رویای آرمانشهر دستنیافتی است اما حرکت در مسیرآن ارزش آفرین است، ما با همین اندیشه آن را فاینشیال اتوپیا یا فینوپیا نام‌گذاری کردیم.