مرور برچسب

مرکز نوآوری بانک ایران زمین

مرکز نوآوری بانک ایران زمین موتور محرک بانکداری دیجیتال

با تصویب شورای عالی فن‌آوری اطلاعات بانک ایران زمین، مرکز نوآوری ایران زمین، نقطه اتصال و تماس تمامی کسب و کارهای نوپا و بالغ برای دریافت سرویس‌های دیجیتال بانک و پیشخوان ارائه خدمات دیجیتال بانک ایران زمین شد.