مرور برچسب

مستمری بازنشستگی

حقوق مستمری بگیران چگونه افزایش می‌یابد؟

جدال بر سر افزایش حقوق مستمری بگیران و بازنشستگان ادامه دارد و این در حالی است که هنوز نحوه افزایش حقوق سال ۱۴۰۱ بازنشستگان تامین‌اجتماعی ثابت مانده و تغییر نکرده است. این در شرایطی است که تا آخر تیر و زمان واریز مستمری ماهانه، فقط چند روز…