مرور برچسب

مشتری‌‌مداری

چالش مشتریان هشداری برای مدیران بانکی

امروزه مشتری‌‌مداری به عنوان ارزش کلیدی، مورد توجه ویژه سازمان‌ها و بانک‌ها قرار دارد، از دید بانک‌ها تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی که به نحوی با خدمات بانکی در ارتباط باشند و ریسک‌‌های مختلفی چون ریسک عملیاتی، اعتباری، شهرت و... را متوجه بانک…