مرور برچسب

UX/UI

اهمیت UX/UI در بانکداری و پرداخت‌

به منظور ایجاد ارزش بیش‌تر برای مشتریان، ضروری است UX فعلی جریان پرداخت اصلاح شود و سرویس‌ها مورد بازطراحی قرار گیرد. طراحی UI پرداخت نیز باید با نسل‌های مختلف کاربران تطبیق داشته شود تا بتواند نیازهای آنان را برآورده کند.