انواع سپرده های سرمایه گذاری بانک قوامین

سپرده سرمایه گذارى مدت دار سپرده ای است که اشخاص به قصد سرمایه گذارى نزد بانک گذاشته و بانک را در به کارگیرى و استفاده از سپرده به صورت مشاع طبق مقررات پیش بینى شده در قانون عملیات بانکى بدون ربا وکیل و وکیل در توکیل به غیر قرار داده تا با داشتن حق مصالحه منافع را پس از کسر حق الوکاله خود به تناسب مبلغ ، محاسبه و پرداخت نماید.

عصر بانک؛ بر اساس دستورالعملهای بانک محترم مرکزی حداقل ماندگاری که هرگونه سپرده جهت تخصیص سود علی الحساب می بایست در بانک داشته باشد 30 روز تمام می باشد.

 

 

انواع سپرده های سرمایه گذاری بانک قوامین:

 

1. سپرده سرمایه گذارى کوتاه مدت

2. سپرده سرمایه گذارى بلند مدت

 

1. سپرده سرمایه گذارى کوتاه مدت

سپرده سرمایه گذارى کوتاه مدت به انواع سپرده هایى اطلاق می گردد که مدت سپرده گذاری در آنها کمتر از یک سال باشد حداقل براى 30 روز نزد بانک باقى بماند و مبلغ سپرده نیز از حداقل مبلغ تعیین شده براى افتتاح حساب کمتر نباشد.

1.1حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت بدون سررسید:

این نوع سپرده بدون سررسید زمانی بوده و حداقل موجودی جهت افتتاح آن در حال حاضر 100،000 ریال می باشد. ملاک محاسبه سود در این سپرده روزشمار بوده و به کمترین مانده در روز تعلق گرفته و به صورت ماهیانه واریز می گردد. واریز به حساب و نیز برداشت از آن بدون محدودیت قابل انجام است.
نوع سپرده(واریز سود ماهیانه) : کوتاه مدت روزشمار (بدون سررسید)

سود علی الحساب : 10%

1.2حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت دارای سررسید:

افتتاح اینگونه سپرده ها با رعایت حداقل موجودی 1،000،000 ریال قابل انجام بوده و در قبال افتتاح حساب، برگه گواهی سپرده سرمایه گذاری صادر می گردد.

در این حسابها قابلیت افزایش موجودی وجود نداشته لیکن مشتریان می توانند در صورت نیاز بخشی یا تمام موجودی را قبل از سررسید برداشت نمایند.
سپرده گذار می بایست در زمان افتتاح حساب نسبت به معرفی حساب واریز سود اقدام نماید و این حساب می بایست غیر از حسابهای سرمایه گذاری مدت دار باشد.

 

سپرده های مدت دار مشمول جریمه انسداد قبل از سررسید بوده و در صورتی که سپرده گذار بعد از مدت یکماه تمام یا قسمتی از سپرده خود را برداشت نماید جهت محاسبه سود علی الحساب متعلقه بر اساس نیم درصد کمتر از سود سپرده سرمایه گذاری ماقبل (از نظر طول زمانی) محاسبه گردد. به عنوان مثال چنانچه برای شخصی سپرده شش ماهه افتتاح شود و شخص پس از گذشت چهار ماه تمایل به بستن حساب داشته باشد سود متعلقه مطابق سپرده سه ماهه منهای نیم درصد (13.5%) محاسبه می گردد.

2.سپرده سرمایه گذارى بلند مدت

حساب سپرده سرمایه گذاری بلند مدت به حسابهای دارای سررسید 1، 2، 3، 4 و 5 ساله اطلاق می گردد. در حال حاضر بانک قوامین ارائه کننده سپرده های بلند مدت یکساله و پنج ساله می باشد.

سایر شرایط این سپرده ها همانند سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت دارای سررسید می باشد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.