فاینانس بانک ملت چیست؟

حداکثر به%85 مبلغ قرارداد تجاری پروفرم و هزینه بیمه صادراتی مربوط (که بر اساس رتبه ریسک کشور استفاده کننده از تسهیلات محاسبه می شود) تسهیلات فاینانس تعلق می گیرد.

عصر بانک؛ در ایران به تأمین منابع مالی مورد نیاز برای اجرای پروژه ها و خرید تجهیزات طرح های تولیدی (سرمایه ای) و همچنین خدمات فنی و مهندسی پروژه ها با استفاده از تسهیلات اعتباری خارجی میان مدت (وفق قراردادهای مالی بسته شده با اعتبار دهندگان خارجی) فاینانس گفته می شود.

 

فعالیت های قابل قبول

اجرای پروژه های جدید زیربنایی، تولیدی، و طرح های توسعه ای؛

خرید تکنولوژی، و تجهیزات سرمایه ای، و خدمات فنی مهندسی.

استفاده کنندگان

اشخاص حقوقی (دولتی، خصوصی)

میزان تسهیلات

حداکثر به%85 مبلغ قرارداد تجاری پروفرم و هزینه بیمه صادراتی مربوط (که بر اساس رتبه ریسک کشور استفاده کننده از تسهیلات محاسبه می شود) تسهیلات فاینانس تعلق می گیرد.

 

روش پرداخت تسهیلات

پرداخت تسهیلات فاینانس معمولا از نوع اعتبار اسنادی، به شرح زیر است:

– 15% مبلغ اعتبار اسنادی به عنوان پیش پرداخت و میان پرداخت؛

– 85% مبلغ اعتبار اسنادی از محل تسهیلات فاینانس.

 

توجه:

نظر به ماده 62 قانون محاسبات عمومی کشور،گشایش اعتبار اسنادی فاینانس برای وزارتخانه ها، سازمان‌ها، و شرکت های وابسته دولتی -که از بودجه عمومی استفاده می کنند- منوط است به تأیید"معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور" مبنی بر پیش بینی معادل ریالی اصل و فرع اقساط تسهیلات در بودجه سنواتی کشور (به منظور بازپرداخت در سررسیدهای مقرر) .

نرخ سود تسهیلات

سود تسهیلات بر اساس نرخ شناور (LIBOR/EURIBOR) یا نرخ ثابت (CIRR) شش ماهه به اضافه حاشیه سود (MARGIN) معمولاً 0.5 درصد نسبت به مبلغ استفاده شده از( تسهیلات)، محاسبه می شود. دریافت کننده خدمت می باید سایر هزینه ها (از جمله: هزینه مدیریت، در حدود 0.2 درصد نسبت به مبلغ تسهیلات؛ و هزینه تعهد، نیز در حدود 0.2 درصد نسبت به مبلغ استفاده نشده از تسهیلات) را نیز بپردازد.

دوره استفاده از تسهیلات

"دوره استفاده از تسهیلات قراردادهای مالی، بر اساس دوره حمل و اجرای پروژه (مندرج در قراردادهای تجاری) و با توجه به شیوه های"سازمان توسعه و همکاری های اقتصادی (OECD) تعیین می شود.

دوره بازپرداخت

تعداد و توالی اقساط: 10 تا 17 قسط متوالی 6 ماهه .

سررسید نخستین قسط: 6 ماه پس از شروع بازپرداخت (که با توجه به مفاد قراردادهای تأمین مالی تعیین می شود.)

وثیقه های اعتباری

– اموال غیر منقول؛
– سفته و برات؛
– برگ سپرده؛
– اوراق سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس؛
– اوراق بهادار؛
– سایر موارد (بر حسب تشخیص مراجع اعتباری بانک).

مراحل اعطای تسهیلات فاینانس

بخش دولتی

1. مراجعه متقاضی به"دبیرخانه هیات راهبری مستقر در سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران"، و در خواست کتبی استفاده از تسهیلات فاینانس، و تسلیم سایر اسناد و مدارک لازم (از جمله تاییدیه بالاترین مقام اجرایی دستگاه ذی ربط در خصوص موجه شمردن طرح از لحاظ اقتصادی و فنی و مالی)؛

2. (انعکاس درخواست متقاضی از طریق"هیات راهبری" به"بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران" (جهت انسداد سهمیه ارزی.،

3. تصویب شورای اقتصاد، و اعلام آن به دستگاه اجرایی مربوط ، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، هیات راهبری، و متقاضی؛

4. تایید"معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور کشور" مبنی بر تامین اصل و فرع اقساط بازپرداخت تسهیلات، و اعلام آن به بانک عامل؛

5. پذیرش اولیه عاملیت، و پذیرش اسناد و مدارک مورد نیاز از متقاضی (برای انجام بررسی های جامع کارشناسی، به منظور صدور مصوبه نهایی اعتباری) از سوی بانک عامل؛

  توجه: صدور مصوبه نهایی اعتباری، منوط است به تسلیم برگه تائید"معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور"، یا ارائه قرارداد اعتباری بسته شده میان"بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران" و دستگاه اجرایی مربوط، یا به ودیعه نهادن وثیقه های کافی از سوی متقاضی،

6. پذیرش و بررسی قرارداد تجاری بسته شده میان متقاضی و فروشنده (تاییدشده از سوی وزارتخانه ناظر) توسط بانک عامل (از لحاظ انطباق با مقررات ارزی جاری)، و تایید مفاد قرارداد تجاری و صدور مجوز گشایش اعتبار اسنادی فاینانس، و اعلام مراتب به"بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران" و گهیات راهبری"؛

7. تعیین عامل تامین مالی طـرح (Financer) از سـوی"بانک مرکزی جمهوری اسـلامی ایـران"، و صدور مجوز بستن قرارداد فـرعی طرح (Individual Facility Agreement) به بانک عامل، و اعلام مراتب به"هیات راهبری"؛

8. انجام مراحل ثبت سفارش در"اداره کل دفتر ثبت سفارش و نظارت بر مبادلات بازرگانی وزارت بازرگانی" توسط مجری طرح؛

9. عقد قرارداد مالی، و گشایش اعتبار اسنادی، و ارسال نسخه مصدق قرارداد مالی بسته شده و اعتبار اسنادی گشوده شده همراه با گواهی های اخذ وثیقه های کافی به"وزارت امور اقتصادی و دارایی" برای صدور ضمانت نامه (L.O.I(Letter of Inclusion تحت ضمانت نامه اصلی صادره از وزارت مذکور (Sovereign Guarantee) توسط بانک عامل، و اعلام مراتب به"بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران" (برای صدور جدول پیش بینی بازپرداخت و گواهی های ثبت آماری)؛

10. صدور ضمانت نامه توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و ارسال نسخه اصل ضمانت نامه جهت اعتبار دهنده خارجی؛

11. حمل کالا، ارائه و معامله اسناد، و استفاده از تسهیلات و پرداخت وجوه میان پرداخت؛

12. پرداخت هزینه و سود دوران ساخت (مطابق قرارداد مالی)؛

13. آغاز طرح توسط مجری؛

14. بازپرداخت اقساط و سودهای مترتبه.

بخش غیردولتی
1. مراجعه متقاضی به"دبیرخانه هیات راهبری" مستقر در"سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران"، و درخواست کتبی استفاده از تسهیلات فاینانس، و تسلیم سایر اسناد و مدارک لازم؛ و انعکاس درخواست متقاضی از طریق"هیات راهبری" به بانک عامل (به منظور پذیرش عاملیت طرح" و به دستگاه اجرایی مربوط (برای اخذ موافقت در خصوص پذیرش طرح)؛

2. انجام بررسی های کارشناسی توسط دستگاه اجرایی مربوط، و اعلام نظر به بانک عامل به منظور بررسی موجه بودن طرح از لحاظ اقتصادی و فنی و مالی، و اعلام مراتب به"بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران" به منظور انسداد سهمیه ارزی مربوط؛

3. پذیرش اولیه عاملیت، و پذیرش اسناد و مدارک مورد نیاز (از جمله مدارک موجه شمردن طرح از لحاظ اقتصادی و فنی و مالی) از متقاضی، و انجام بررسی های جامع کارشناسی به منظور صدور مصوبه اعتباری، از سوی بانک عامل؛

4. بررسی قرارداد تجاری بسته شده میان متقاضی و فروشنده (تایید شده از سوی وزارتخانه ناظر) توسط بانک عامل (از لحاظ انطباق با مقررات ارزی جاری)، و تایید مفاد قرارداد تجاری و صدور مجوز گشایش اعتبار اسنادی فاینانس، و اعلام مراتب به"بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران" و"هیات راهبری"؛

5. تعیین عامل تامین مالی طـرح (Financer) از سـوی"بانـک مرکـزی جمهوری اسـلامی ایـران" و صدور مجوز بستن قرارداد فـرعی طرح (Individual Facility Agreement) به بانک عامل، و اعلام مراتب به"هیات راهبری"؛

6. انجام مراحل ثبت سفارش در اداره کل دفتر ثبت سفارش و نظارت بر مبادلات بازرگانی وزارت بازرگانی توسط مجری طرح ؛

7. عقد قرارداد مالی، و گشایش اعتبار اسنادی، و ارسال نسخه مصدق قرارداد مالی بسته شده و اعتبار اسنادی گشوده شده همراه با گواهی های اخذ وثیقه های کافی به"وزارت امور اقتصادی و دارایی" (برای صدور ضمانت نامهL.O.I) Letter of Inclusion) تحت ضمانت نامه اصلی صادره از وزارت مذکور (Sovereign Guarantee) توسط بانک عامل و اعلام مراتب به"بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران" برای صدور جدول پیش بینی بازپرداخت و گواهی های ثبت آماری ؛

8. صدور ضمانتنامه توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و ارسال نسخه اصل ضمانت نامه جهت اعتبار دهنده خارجی

9. حمل کالا ، ارائه و معامله اسناد، و استفاده از تسهیلات و پرداخت وجوه میان پرداخت؛

10. پرداخت هزینه و سود دوران ساخت (مطابق قرارداد مالی)؛

11. آغاز طرح؛

12. بازپرداخت اقساط و سودهای مترتبه.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.