صدرنشین‌های تجارت با ایران

براساس آمارهای گمرک از تجارت ایران با پنج قاره طی چهار ماه منتهی به تیر ماه سال جاری، بیشترین میزان مبادلات تجاری ایران با قاره آسیا صورت گرفته است.

عصر بانک؛در مبادلات تجاری بین ایران با کشورهای قاره آسیا بیشترین سهم صادرات و واردات مربوط به «چین» بوده است. پس از آن، در مبادلات تجاری ایران با قاره اروپا نیز بیشترین سهم صادرات به «ایتالیا» و بیشترین میزان واردات از «سوئیس» صورت گرفته است. در قاره آفریقا نیز، «مصر» بالاترین سهم از صادرات و «سوازیلند» بیشترین سهم از واردات را به خود اختصاص داده‌اند. همچنین طی این دوره، «کانادا» بیشترین سهم از صادرات ایران به قاره آمریکا را در اختیار داشته و بیشترین سهم واردات ایران از این قاره مربوط به «برزیل» بوده است. طی مبادلات ایران با قاره اقیانوسیه نیز بیشترین میزان صادرات مربوط به «استرالیا» و بیشترین میزان واردات نیز مربوط به «نیوزیلند» بوده است.

 

با توجه به آمارهای گمرک در چهار ماه منتهی به تیر ماه سال جاری، 76/ 92 درصد از ارزش صادرات ایران به آسیا اختصاص داشته است. این در حالی است که میزان صادرات ایران به این قاره طی دوره مورد بررسی نسبت به دوره مشابه سال گذشته با کاهش حدود 4/ 3 درصدی به لحاظ ارزشی مواجه بوده است. بر همین اساس، سهمی معادل 56/ 25 درصد از ارزش کل صادرات ایران به این قاره مربوط به چین بوده است. پس از آن سهمی معادل 79/ 4 درصد از ارزش کل صادرات ایران مختص اروپا بوده که این رقم صادرات نسبت به دوره مشابه سال گذشته کاهش 8 درصدی را تجربه کرده است. ایتالیا بیشترین سهم و معادل 32/ 37 درصد از صادرات ایران به این قاره را از آن خود کرده است. قاره آفریقا نیز سومین قاره از نظر میزان ارزش صادرات ایران است که سهمی معادل 29/ 2 درصد از ارزش صادرات کل کشور طی این دوره را به خود اختصاص داده است. میزان صادرات ایران به این قاره طی چهار ماه نخست سال جاری با افت ارزشی 9 درصدی مواجه بوده و بیشترین سهم ارزشی از صادرات ایران به این قاره را مصر با سهمی معادل 48/ 60 درصد از آن خود کرده است.

 

این در حالی است که قاره آمریکا نیز چهارمین مقصد صادرات ایران طی این دوره بوده که سهمی معادل 08/ 0 درصد از ارزش کل صادرات کشور را به خود اختصاص داده است. صادرات ایران به این قاره بیشترین افت را بین سایر قاره‌ها و معادل 46/ 48 درصد تجربه کرده است. کانادا به‌عنوان یک کشور از قاره آمریکا، بیشترین سهم از صادرات ایران به این قاره و معادل 21/ 39 درصد را از آن خود کرده است. همچنین طی دوره مورد بررسی سهمی معادل 07/ 0 درصد از ارزش کل صادرات ایران به قاره اقیانوسیه اختصاص داشته که این سهم با افت 9 درصدی در ارزش صادرات مواجه بوده است. بیشترین سهم از صادرات ایران در این قاره مربوط به استرالیا معادل 41/ 90 درصد بوده است. از سوی دیگر، طی چهار ماه نخست سال جاری، بیشترین ارزش واردات ایران نیز از قاره آسیا صورت گرفته به‌طوری‌که سهمی معادل 71/ 77 درصد از کل ارزش واردات ایران از این قاره بوده است.

 

با این حال طی دوره مورد بررسی ارزش واردات ایران از این قاره نسبت به دوره مشابه سال گذشته، با افت حدود 30 درصدی مواجه شده است. بیشترین سهم از ارزش واردات ایران از قاره آسیا نیز مربوط به چین با سهم 75/ 32 درصدی بوده است. واردات ایران از قاره اروپا نیز طی این دوره به میزان 77/ 20 درصد از ارزش کل واردات کشور بوده که نسبت به دوره مشابه سال گذشته افتی 11 درصدی داشته است. بیشترین میزان واردات ایران از اروپا نیز به سوئیس اختصاص داشته که سهمی معادل 07/ 25 درصد از ارزش کل واردات ایران از این قاره را از آن خود کرده است. قاره آمریکا نیز سومین قاره مبدأ وارداتی کشور طی چهار ماه نخست سال جاری بوده که سهم 27/ 1 درصد از ارزش کل واردات کشور را به خود اختصاص داده است. واردات ایران از این قاره افت 52 درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل را تجربه کرد و بیشترین سهم از واردات ایران از این قاره را برزیل با سهم 46/ 61 درصدی به خود اختصاص داده است. طی این دوره با اینکه میزان واردات ایران از قاره اقیانوسیه با افت حدود 82 درصدی مواجه بوده اما به‌عنوان چهارمین قاره مبدأ وارداتی ایران سهمی معادل 14/ 0 درصد از ارزش کل واردات ایران را از آن خود کرده است.

 

نیوزیلند نیز طی این دوره بیشترین سهم از ارزش واردات ایران از قاره اقیانوسیه را با سهمی معادل 2/ 76 درصد به خود اختصاص داده است. میزان واردات ایران از قاره آفریقا نیز طی این دوره بین سایر قاره‌ها کمترین بوده است. ارزش واردات ایران از این قاره افت 49 درصدی را تجربه کرده و سهمی معادل 11/ 0 درصد از ارزش کل واردات ایران طی این دوره را از آن خود کرده است. بیشترین سهم از ارزش واردات ایران از این قاره نیز مربوط به سوازیلند با سهمی معادل 91/ 32 درصد بوده است.

 

اقلام عمده صادراتی

 

با توجه به آمارهای گمرک از 10 قلم عمده صادراتی کشور طی چهار ماه نخست سال جاری، بیشترین میزان صادرات ایران مربوط به « گازهای نفتی و هیدروکربورهای گازی شکل مایع شده» با سهم 25/ 6 درصدی از ارزش کل صادرات کشور و رشد ارزشی 191 درصدی بوده است. دومین قلم عمده صادراتی طی این دوره نیز «پروپان مایع شده» بوده که با اختصاص سهم ارزشی 99/ 4 درصدی از صادرات کشور به خود نسبت به دوره مشابه سال گذشته افت ارزشی 24 درصدی را تجربه کرده است. «قیر نفت» نیز به‌عنوان سومین قلم عمده صادراتی طی این دوره 44/ 4 درصد از ارزش کل صادرات ایران را به خود تخصیص داده و رشد ارزشی 6 درصدی را در صادرات تجربه کرده است. « پلی‌اتیلن گرید فیلم با چگالی کمتر از 94 درصد به‌جز نوع پودری» نیز با سهم ارزشی 71/ 3 درصدی و رشد ارزشی 8 درصدی به‌عنوان چهارمین قلم عمده صادراتی طی چهار ماه نخست سال جاری ثبت شده است. « بوتان مایع شده» در حالی پنجمین جایگاه اقلام عمده صادراتی را داشته که طی این دوره با سهم ارزشی 48/ 3 درصدی، افتی 31 درصدی را در ارزش صادرات تجربه کرده است. «اوره حتی به‌صورت محلول در آب» نیز در حالی که سهمی 02/ 3 درصدی از ارزش کل صادرات و رشدی 63 درصدی را در ارزش صادرات به ثبت رسانیده، طی این دوره ششمین جایگاه اقلام عمده صادراتی را ثبت کرده است. هفتمین جایگاه اقلام عمده صادراتی نیز مربوط به «متانول» بوده که با اختصاص سهم 9/ 2 درصدی از ارزش کل صادرات کشور به خود با افتی 51 درصدی در ارزش صادرات همراه بوده است.

 

«محصولات از آهن یا فولاد غیرممزوج تخت فقط گرم نوردشده، به‌صورت طومار» به‌عنوان هشتمین قلم عمده صادراتی، سهم ارزشی 76/ 2 درصدی و رشد ارزشی منفی پنج درصدی را تجربه کرده است. «پلی‌اتیلن گرید فیلم به‌صورت غیر پودر با وزن مخصوص 94 درصد یا بیشتر» نیز با سهم ارزشی 03/ 2 درصدی و رشد ارزشی 11/ 29 درصدی جایگاه نهم اقلام عمده صادراتی را از آن خود کرده است. این در حالی است که دهمین جایگاه نیز به «روغن‌های سبک و فرآورده‌ها به‌جز بنزین» اختصاص داشته که با رشد ارزشی 4702 درصدی در ارزش صادرات سهمی معادل 91/ 1 درصد از ارزش کل صادرات کشور طی این دوره را داشته است.

 

اقلام عمده وارداتی

 

بر اساس آمارهای گمرک، طی چهار ماه نخست سال جاری، بیشترین سهم از ارزش کل واردات کشور به «ذرت دامی» اختصاص داشته که سهمی معادل 11/ 3 درصد از ارزش کل واردات را از آن خود کرده و با افتی 9 درصدی در ارزش واردات مواجه شده است. «برنج» نیز با اینکه طی این دوره با افت 58 درصدی در ارزش واردات روبه‌رو بوده، به‌عنوان دومین قلم عمده وارداتی کشور ثبت شده و سهمی معادل 19/ 2 درصد از ارزش کل واردات کشور را ثبت کرده است. «کنجاله سویا» نیز در حالی که با اختصاص سهم 15/ 2 درصدی از ارزش کل واردات کشور به خود، افت 26درصدی را تجربه کرده، سومین جایگاه اقلام عمده وارداتی کشور طی دوره مورد بررسی را نیز از آن خود کرده است. «ماشین‌آلات و دستگاه‌های به هم فشردن، شکل دادن یا قالب‌گیری سوخت‌های معدنی جامد، خمیرهای سرامیکی و سایر محصولات معدنی، ماشین‌های درست کردن قالب‌های ریخته‌گری از ماسه» نیز به‌عنوان چهارمین قلم عمده وارداتی سهم ارزشی 96/ 1 درصدی و رشد ارزشی 91 درصدی را داشته و « قطعات منفصله برای تولید خودروسواری ردیف 8703 بنزینی با cc حجم سیلندر 2000 با ساخت داخل 14 لغایت 25 درصد به استثنای لاستیک» با سهم ارزشی 91/ 1 درصدی و رشد ارزشی 128 درصدی پنجمین قلم عمده وارداتی طی این دوره بوده است.

 

«لوبیای سویا به جز دانه حتی به‌صورت خرد شده» دیگر قلم عمده وارداتی کشور طی چهار ماه منتهی به تیر سال جاری است که در سال گذشته وارداتی از آن صورت نگرفته بود. واردات این کالا سهمی معادل 88/ 1 درصد از ارزش کل واردات کشور را به ثبت رسانیده است. هفتمین جایگاه اقلام عمده وارداتی کشور نیز به «دانه گندم به جز گندم دامی» اختصاص داشته که با افت 71 درصدی ارزش واردات نسبت به دوره مشابه سال گذشته، سهمی معادل 86/ 1 درصد از ارزش کل واردات را از آن خود کرده است. «ماژول نمایشگر متشکل از صفحه led یا lcd پلاسما فقط دارای برد آدرس‌دهی» هشتمین قلم عمده وارداتی با سهم ارزشی 34/ 1 درصد و رشد ارزشی منفی 9 درصد، «جو به‌استثنای بذر» نهمین قلم عمده وارداتی با سهم ارزشی 24/ 1 درصد و رشد ارزشی82 درصد و «محصولات از آهن یا فولادغیر ممزوج تخت و گرم نوردشده به‌شکل طومار» نیز دهمین قلم عمده وارداتی بوده که سهم ارزشی 23/ 1 درصدی و رشد ارزشی منفی 21درصدی را تجربه کرده است.

 

 

 

/دنیای اقتصاد

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.