اینفوگرافیک / خریـد اعتبـاری و اقسـاطی کالا با طرح کالا کارت مهر ایران

کالا کارت مهـر ایـران یـک طـرح خریـد اعتبـاری و اقسـاطی کالا اسـت کـه توسـط بانـك مهـر ایـران و در راسـتای حمایـت از رونـق تولیـد و اشـتغال‌زایی و همچنیـن افزایـش قـدرت خریـد مـردم كشـورمان طراحـی شـده اسـت.

هدف این طرح افزایش فروش تولیدکنندگان و فروشندگان کالا و خدمات ایرانی و افزایش قدرت خرید مشتریان با استفاده از پرداخت اقساطی بهای کالا است.

مخاطبان طرح کالا کارت مهر ایران افـرادی هستند کـه نیـاز بـه خریـد کالا و خدمـات دارنـد و می‌تواننـد بهـای کالا را بـه صــورت اقســاطی پرداخــت کننــد.

 مهمترین مزیت طرح کالا کارت مهر ایران

مهمتریـن مزیـتکالا کارت مهـر ایـران نسـبت بـه طر ح‌هـای مشـابه حمایـت از کالا در سـایر بانک‌هـا:

 • تســهیلات طــر ح کالا کارت بــه صــورت قــرض‌الحســنه و تنهــا بــا 4 درصــد کارمــزد
 • پرداخــت می‌شــود کــه باعــث می‌شــود هزینــه کالا بــرای خریــداران بســیار ارزان‌تــر
 • از طرح‌هــای خریــد کالای ســایر بانک‌هــا شــود.
 • در ایـن طـر ح، بانـک مهـر ایـران عـلاوه بـر حمایـت از فروشـندگان و کمـک بـه رشـد
 • فـروش آنهـا، بـا پرداخـت وام قرض‌الحسـنه و بـدون سـود از متقاضیـان و خریـداران
 • نیـز حمایـت می‌کنـد.

تعداد اقساط

اقساط این طرح در حالت‌های زیر می‌باشد:

 • ۶ ماه
 • ۹ ماه
 • ۱۲ ماه

مبلغ کالا کارت مهـر ایـران

حداکثر مبلغ در این طرح ۲۰۰ میلیون ریال می‌باشد.

نحوه دریافت کالا کارت مهر ایران

۱- مراجعه به هر یک از شعب بانک مهر ایران در سراسر کشور و درخواست کالا کارت.

۲ -تشکیل پرونده تسهیلاتی

۳ -دریافت کالا کارت

۴ -مراجعه به فروشگاه‌های طرف قرارداد کالا کارت ایرانی و خرید کالاهای مورد نیاز.

۵- پرداخت اقساط یک ماه بعد از واریز وام و ارائه کالا کارت.

مثال‌ها

 طرح کالا کارت مهر ایران

تنوع فروشگاه‌ها

حوزه‌هــای فعالیــت فروشــگاه‌های ارایــه دهنــده کالا و خدمــات طــرف قــرارداد بــا بانــک قــرض‌الحســنه مهــر ایــران، بــه شــر ح زیــر می‌باشــد:

 • فروشگاه‌های لوازم خانگی و آشپزخانه
 • فروشگاه‌های اینترنتی
 • فروشگاه‌های زنجیره ای
 • فروشگاه‌های فروشگاه های کاال و خدمات دیجیتال
 • فروشگاه‌های ورزشی، تفریحی و سرگرمی
 • مرا کز درمانی، آرایشی و بهداشتی
 • فروشگاه‌های فرش، مبلمان و دکوراسیون
 • مرا کز آموزشی، هنری و لوازم مرتبط
 • فروشگاه‌های کشاورزی و دامپروری
 • فروشگاه‌های خودرو و ابزار یدکی
 • فروشگاه‌های پوشاک
 • فروشگاه‌های خدمات ازدواج
 • فروشگاه‌های ساختمانی
  سامانه درخواست تسهیلات آنلاین بانک قرض الحسنه مهر ایران

نحوه استفاده از خدمات طرح کالا کارت مهر ایران

 • ارایه درخواست و اخذ تائیدیه شعبه (پس از مشاهده فروشندگان)
 • ارایه مدارک تسهیلات و ضمانت‌های لازم
 • دریافت تسهیلات توسط مشتری و لیست اقساط از شعبه
 • مراجعـه بـه سـایت بانـک قـرض الحسـنه مهـر ایـران و یـا نرم‌افـزار همـراه بانـک و مشـاهده لیسـت فروشـگاه‌هـا از مسـیر زیـر:

ســایت بانــک قــرض الحســنه مهــر ایــران ← خدمــات بانکــی ← تســهیلات قرض‌الحســنه کالا کارت ← جســت‌وجوی شــعب پذیرنــدگان کالا کارت ←  نرم‌افزار همراه بانک ← کالا کارت

 • خریـد از یـک یـا چنـد فروشـگاه دارای قـرارداد بـا اسـتفاده از توکـن یکبـار مصـرف
 • پرداخت اقساط تسهیلات قرض الحسنه.

نحوه خرید توسط مشتری با توکن یکبارمصرف

1- مشــتری بــه فروشــگاه معرفــی شــده توســط بانــک قــرض الحســنه مهــر ایــران مراجعــه می‌کنــد، محصــول مــورد نظــر خــود را انتخــاب می‌نمایــد و از پذیرنــده درخواسـت می‌کنـد، هزینـه کالا‌ها و خدمـات خریـداری شـده را بـا کالا کارت بانـک قــرض الحســنه مهــر ایــران پرداخــت نمایــد.

2 – شماره کد ملی خود را به پذیرنده اعلام می‌نماید.

3- در ایـن لحظـه پیامکـی از طـرف بانـک بـه مشـتری در خصـوص مبلـغ خریـداری شـده از فروشـگاه بـه همـراه کـدی چنـد رقمـی ارسـال می‌گـردد.

4 -در صــورت تائیــد اطلاعات ارســالی توســط پیامــک، کــد چنــد رقمــی دریافتــی

بـه فروشـگاه اعـلام و خریـد انجـام شـده و مبلـغ خریـد از مانـده کالا کارت مشـتری کسـر مـی‌گـردد.

5 – مشـتری در هـر لحظـه مـی‌توانـد مانـده کالا کارت خـود را از محـل زیـر مشـاهده نمایـد.

ســایت بانــک قــرض الحســنه مهــر ایــران ← خدمــات بانکــی ← تســهیلات قــرض‌الحســنه ← کالا کارت ← جســت‌وجوی شــعب پذیرنــدگان کالا کارت ← نرم افزار همراه بانک ← کالا کارت

بــرای مشــاهده لیســت فروشــگاه‌ها بــه ســایت بانــک مهــر ایــران بــه آدرس مراجعه نمایید و یا کد QR زیر را اسکن نمایید.

 طرح کالا کارت مهر ایران

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید