آشنایی با بدهکارترین کشورهای جهان

تا پایان ماه ژوییه، آمریکا کماکان بدهکارترین کشور در جهان بوده است.

 طبق اعلام سایت بدهی آمریکا، تا پایان ماه ژوییه، ایرلند بیشترین نسبت بدهی خارجی به تولید ناخالص داخلی را در جهان داشته است؛ به گونه‌ای که این کشور اکنون بیشتر 10 برابر اندازه اقتصاد خود بدهی خارجی دارد.

در ادامه با 10 کشوری که بیشترین نسبت بدهی به اندازه اقتصاد خود را دارند آشنا می‌شوید:

1- ایرلند

جمعیت: چهار میلیون و 818 هزار نفر

میزان تولید ناخالص داخلی در 12 ماه منتهی به ژوییه: 256 و 974 میلیون دلار

نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد: 1023.83 درصد

نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: 88.55 درصد

2- هلند

جمعیت: 17 میلیون و 119 هزار نفر

میزان تولید ناخالص داخلی در 12 ماه منتهی به ژوییه: 821 میلیارد و 319 میلیون دلار

نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد: 634.20 درصد

نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: 73.75 درصد

3- سوئیس

جمعیت: هشت میلیون و 629 هزار نفر

میزان تولید ناخالص داخلی در 12 ماه منتهی به ژوییه: 741 میلیارد و 768 میلیون دلار

نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد: 283.38 درصد

نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: 47.33 درصد

4- بلژیک

جمعیت: 11 میلیون و 572 هزار نفر

میزان تولید ناخالص داخلی در 12 ماه منتهی به ژوییه: 521 میلیارد و 747 میلیون دلار

نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد: 282 درصد

نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: 120.70 درصد

5- یونان

جمعیت: 11 میلیون و 572 هزار نفر

میزان تولید ناخالص داخلی در 12 ماه منتهی به ژوییه: 214 میلیارد و 22 میلیون دلار

نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد: 256.98  درصد

نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: 209.83 درصد

6- پرتغال

جمعیت: 10 میلیون و 208 هزار نفر

میزان تولید ناخالص داخلی در 12 ماه منتهی به ژوییه: 222 میلیارد و 10 میلیون دلار

نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد: 232.55 درصد

نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: 148.54 درصد

رتبه دیگر کشورها:

 آمریکا

جمعیت: 329 میلیون و 979 هزار نفر

میزان تولید ناخالص داخلی در 12 ماه منتهی به ژوییه: 19 تریلیون 475 میلیارد و 109 میلیون دلار

نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد: 126.05 درصد

نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: 102.46 درصد

چین

جمعیت: یک میلیارد و 437 میلیون و 357 هزار نفر

میزان تولید ناخالص داخلی در 12 ماه منتهی به ژوییه: 14 تریلیون و 558 میلیارد و 852 میلیون دلار

نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد: 15.85 درصد

نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: 50.05 درصد

 ژاپن

جمعیت: 126 میلیون و 660 هزار نفر

میزان تولید ناخالص داخلی در 12 ماه منتهی به ژوییه: چهار تریلیون و 535 میلیارد و 734 میلیون دلار

نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد: 91.32 درصد

نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: 266.76 درصد

 آلمان

جمعیت: 83 میلیون و 745 هزار نفر

میزان تولید ناخالص داخلی در 12 ماه منتهی به ژوییه: سه تریلیون و 758 میلیارد و 575 میلیون دلار

نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد: 165.87 درصد

نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: 77.63 درصد

 انگلیس

جمعیت: 67 میلیون و 756 هزار نفر

میزان تولید ناخالص داخلی در 12 ماه منتهی به ژوییه: سه تریلیون 459 میلیارد و 812 میلیون دلار

نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد: 282.91 درصد

نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: 100.51 درصد

/ ایسنا

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.