بازدهی صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام

این نوع از صندوق‌ها حداقل 70درصد از دارایی‌های خود را در سهام سرمایه‌گذاری می‌کنند. 30درصد باقی‌مانده نیز به اختیار مدیر صندوق در سهام، اوراق مشارکت، سپرده بانکی یا سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت سرمایه‌گذاری می‌شود. این کار باعث می‌شود که ریسک این نوع صندوق‌ها نسبت به صندوق‌های با درآمد ثابت بیشتر شود. به دلیل اینکه بخش زیادی از دارایی‌های این نوع صندوق در بورس سرمایه‌گذاری می‌شود، در نتیجه این نوع از صندوق‌ها حداقل سود تضمین شده ندارند.

پربازده‌ترین صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام و مختلط

  بازدهی صندوق‌های سرمایه‌گذاری مختلط

این نوع از صندوق‌ها حداکثر 60درصد از دارایی خود را در سهام سرمایه‌گذاری می‌کنند. حداقل 40درصد از دارایی صندوق نیز در اوراق با درآمد ثابت مثل اوراق مشارکت و سپرده‌های بانکی سرمایه‌گذاری می‌شود. به‌صورت کلی می‌توان گفت این نوع از صندوق‌های سرمایه‌گذاری از نظر سطح ریسک بین صندوق با درآمد ثابت و صندوق سرمایه‌گذاری در سهام قرار می‌گیرند.

پربازده‌ترین صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام و مختلط

/ دنیای اقتصاد