وضعیت برتر به‌پرداخت ملت بین شرکت‌های PSP در سال 98

در حال حاضر 12 شرکت خدمات پرداخت یا PSP با مجوز بانک مرکزی در حال ارائه خدمت به مشتریان شبکه بانکی هستند. گزارش سالانه و ماهانه اقتصادی شاپرک از صنعت پرداخت کشور نوع و گستردگی خدمت ارائه شده از سوی این 12 شرکت را نشان می‌دهد.

اخیرا شاپرک گزارش اقتصادی مربوط به سال 1398 را منتشر کرده است. بررسی این گزارش نشان می‌دهد به‌پرداخت ملت همچنان پرچمدار بازار پرداخت الکترونیک کشور است. در ادامه نگاهی به عملکرد این شرکت در سال گذشته انداخته‌ایم.

سهم بازار تعداد تراکنش‌های به‌پرداخت ملت

گزارش سالیانه سال 98 شاپرک نشان می‌دهد، شرکت به‌پرداخت ملت با کسب سهم 22/16 درصد، بیشترین سهم بازار تعداد تراکنش‌ها را در اختیار دارد.

وضعیت برتر به‌پرداخت ملت

همچنین طبق جدول پایین، این شرکت در هر دو سال 97 و 98 با در اختیار داشتن به‌طور متوسط حدود 22 درصد بازار، بالاترین حجم تراکنش‌ها را در شبکه الکترونیکی پرداخت کشور جابجا نموده است.

وضعیت برتر به‌پرداخت ملت

سهم بازار مبلغ تراکنش‌های به‌پرداخت ملت

سهم مبلغی هر یک از شرکت‌های ارائه دهنده خدمات پرداخت از کل تراکنش‌های بازار خدمات پرداخت الکترونیک کارتی در سال 1398 نیز نشان می‌دهد، شرکت “به‌پرداخت ملت” نه تنها بیشترین سهم بازار تعدادی را در سال جاری در اختیار داشته‌ است، بلکه 24/09 درصد کل ارزش ریالی تراکنش‌های سال 98 را نیز پشتیبانی نموده ‌است.

وضعیت برتر به‌پرداخت ملت

به‌پرداخت ملت در هر دو سال 97 و 98 با در اختیار داشتن به‌طور متوسط حدود 24 درصد بازار و با اختلاف قابل ملاحظه نسبت به سایر شرکت‌ها، بالاترین میزان ارزش ریالی تراکنش‌ها را در شبکه الکترونیکی پرداخت کارت جابجا نموده است.

وضعیت برتر به‌پرداخت ملت

سهم به‌پرداخت ملت از بازار تراکنش‌های هر یک از ابزارهای پذیرش

سهم تعدادی تراکنش‌های هر یک از شرکت‌های PSP از بازار ابزارهای پذیرش برای دو سال 1397 و 1398 نیز نشان می‌دهد شرکت “به‌پرداخت ملت” در سال 98 با سهمی معادل با 23/66 درصد، از بیشترین میزان تعداد تراکنش‌های کارتخوان فروشگاهی پشتیبانی نموده است. این شرکت طی سه سال گذشته نیز با داشتن متوسط 24 درصد از سهم بازار، بالاترین سهم تعدادی را در اختیار داشته است.

وضعیت برتر به‌پرداخت ملت

سهم مبلغی تراکنش‌های به‌پرداخت ملت از بازار ابزارهای پذیرش

اطلاعات جدول پایین مبین آن است که شرکت “به‌پرداخت ملت” در تراکنش‌های کارتخوان فروشگاهی و ابزار پذیرش اینترنتی بالاترین سهم ریالی را در اختیار دارد. در سال 98 این شرکت در شاخص سهم مبلغی تراکنش‌های ابزار پذیرش اینترنتی از شرکت “پرداخت الکترونیک سامان” پیشی گرفته است. این شرکت با پشتیبانی از نزدیک به یک چهارم بازار مبالغ تراکنش‌های کارتخوان فروشگاهی و 33 درصد مبالغ تراکنش‌های اینترنتی در سال 98 به عنوان بازیگر اصلی بازارهای فوق محسوب می‌شود.

وضعیت برتر به‌پرداخت ملت

 

طبق اطلاعات جدول ادامه، بیشترین اختلاف بین سهم مبلغی تراکنش‌ها در دو سال 1397 و 1398 در ابزار پذیرش اینترنتی با رقمی برابر با 6/86 درصد افزایش و با روندی مشابه در ابزار پذیرش موبایلی با عددی برابر با 8/81 درصد، به شرکت “به‌پرداخت ملت” تعلق داشته است.

وضعیت برتر به‌پرداخت ملت

سهم به‌پرداخت ملت از بازار هر نوع تراکنش

سهم تعدادی تراکنش‌های هر یک از شرکت‌های PSP از بازار خدمات برای دو سال 1397 و 1398 نشان می‌دهد، به‌پرداخت ملت با 23/55 درصد در سال 98 برای چندین سال پیاپی از بیشترین میزان تعداد تراکنش‌های خرید پشتیبانی نموده است. در بازار تراکنش‌های مانده‌گیری طی سال‌های 95 تا کنون تغییری مشاهده نشده و همچنان شرکت “به‌پرداخت ملت” با پشتیبانی از 18/55 درصد تراکنش‌های مذکور، بیشترین سهم را در سال 98 در اختیار دارد.

همچنین سهم تراکنش‌های پرداخت قبض و خرید شارژ شرکت “به‌پرداخت ملت” با 3/56 درصد افزایش، بیشترین اختلاف سهم را در سرویس دیگر نشان می‌دهد.

وضعیت برتر به‌پرداخت ملت

سهم به‌پرداخت ملت از تعداد تراکنش‌های سرویس خرید

اطلاعات این جدول مبین آن است که در هر دو سال بیشترین سهم مبلغی تراکنش‌های خرید در قبضه شرکت “به‌پرداخت ملت” بوده است. این شرکت در سال 98 از 24/85 درصد تراکنش‌های خرید شبکه پرداخت کارت پشتیبانی نموده است. شرکت مذکور در سال‌های 96 و 95 نیز بالاترین سهم ریالی این تراکنش‌ها را در اختیار داشته است.

وضعیت برتر به‌پرداخت ملت

عملکرد به‌پرداخت ملت در تعداد خطاهای تراکنش‌ها

به‌پرداخت ملت به عنوان دومین شرکتی شناخته شده است که کمترین میزان نسبت خطای پذیرندگی به مجموع تراکنش‌ها را در سال 1398 دارد.

وضعیت برتر به‌پرداخت ملت

 

سهم بازار به‌پرداخت ملت از تعداد ابزار کارتخوان فروشگاهی فعال سیستمی 

تصویر زیر نشان می‌دهد، به‌پرداخت ملت سومین شرکتی است که بیشترین سهم از بازار کارتخوان‌های فعال سیستمی را در کشور دارد.

وضعیت برتر به‌پرداخت ملت

اثربخشی کارتخوان فروشگاهی فعال سیستمی در بعد کشوری

به‌پرداخت ملت در سال گذشته بالاترین میزان شاخص اثربخشی فروشگاهی فعال سیستمی در بعد کشوری را داشته است.

وضعیت برتر به‌پرداخت ملت

اثربخشی کارتخوان فروشگاهی تراکنش‌دار

دو شاخص تعداد کارتخوان‌های فروشگاهی و تعداد تراکنش‌های آنها در کنار یکدیگر می‌توانند تصویر خوبی از توزیع مناسب این ابزارها توسط هر یک از شرکت‌های PSP  ارائه دهند. مقایسه شاخص متوسط اثربخشی کارتخوان‌های فروشگاهی تراکنش‌دار هر شرکت PSP برای دو سال 1397 و 1398  نشان می‌دهد “به پرداخت ملت ” توانسته است بیشترین میزان اثربخشی این شاخص را کسب کند و میزان اثربخشی  آن به عددی بالاتر از یک برسد.

وضعیت برتر به‌پرداخت ملت

گزارش سالانه اقتصادی شاپرک را از اینجا دریافت کنید.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.