در بازار سرمایه سه نوع صندوق مختلط، در سهام و با درآمد ثابت فعالیت می‌کنند که در مجموع ارزش آنها به میزان 7/ 337 هزار میلیارد تومان محاسبه شده است.

از این میزان سرمایه 40/ 82 درصد (4/ 251 هزار میلیارد تومان) مربوط به صندوق‌های با درآمد ثابت و 31/ 16 درصد آن مربوط به صندوق‌های مختلط و تنها 29/ 1 درصد کل خالص ارزش دارایی‌ها مربوط به صندوق‌های در سهام می‌شود. در طول یک ماه گذشته تنها میانگین بازدهی صندوق‌های با درآمد ثابت مثبت بوده است، اما اگر بخواهیم بازه یک‌ساله را در نظر بگیریم، بالاترین بازدهی مربوط به همین صندوق‌های در سهام بوده است که به‌طور متوسط به میزان 85/ 272 درصد سوددهی نصیب سهامداران خود کرده‌اند.

 

/ دنیای اقتصاد