وی گفت: بیمه‌شدگان اختیاری باید پس از شروع بیمه با ورود به سامانه سازمان به آدرس Eservices.Tamin.ir، منوی بیمه‌شدگان/  بیمه‌شدگان خاص/  پرداخت حق بیمه، نسبت به پرداخت حق بیمه هرماه حداکثر تا آخرین روز 2 ماه بعد اقدام نمایند، در غیر ‌این صورت قرارداد منعقده از تاریخ ‌عدم‌پرداخت حق بیمه لغو و ادامه بیمه آنان موکول به انعقاد قرارداد جدید و موافقت سازمان تامین اجتماعی خواهد بود.

وی تصریح کرد: تمامی بیمه‌شدگان اختیاری و آن قبیل از مستمری‌بگیرانی که با احتساب سابقه پرداخت حق بیمه اختیاری در ردیف مستمری‌بگیران قرار می‌گیرند، مانند بیمه‌شدگان اجباری در مواقع مراجعه به مراکز درمانی ملکی سازمان از پرداخت فرانشیز درمانی معاف خواهند بود و هزینه کفن و دفن و همچنین وسایل کمک پزشکی به آنان ارائه می‌شود.

مدیرکل امور بیمه‌شدگان سازمان تامین اجتماعی همچنین از تکمیل سوابق پرداخت حق بیمه به‌صورت کسری از ماه به‌طور غیرحضوری خبر داد و گفت: برای بیمه‌شدگانی که به‌صورت کسری از ماه در کارگاه‌های مشمول قانون تامین اجتماعی اشتغال به کار دارند و خواهان تکمیل کسری سوابق پرداخت حق بیمه خود هستند، امکان تکمیل سوابق پرداخت حق بیمه به‌صورت غیرحضوری فراهم شده است.

وی درخصوص شرایط انعقاد قرارداد تکمیل سوابق پرداخت حق بیمه به‌صورت کسری از ماه گفت: بیمه‌شدگان مرد و زن که در تاریخ انعقاد قرارداد دارای 50 سال تمام سن یا کمتر بوده یا دارای سابقه پرداخت حق بیمه قبلی معادل مازاد سنی مذکور و خواهان انعقاد قرارداد و پرداخت حق بیمه باشند، می‌توانند با مراجعه به سامانه سازمان به آدرس Eservices.Tamin.ir به‌صورت غیرحضوری نسبت به انعقاد قرارداد اقدام و با پرداخت حق بیمه مربوطه، سوابق پرداخت حق بیمه خود را تکمیل کنند.

شکوری افزود: امکان انعقاد قرارداد بیمه اختیاری برای کلیه متقاضیانی که حداقل 10 سال سابقه پرداخت حق بیمه قبلی داشته باشند بدون رعایت شرط سنی میسر خواهد بود.

وی با بیان اینکه انعقاد قرارداد صرفا توسط متقاضی امکان‌پذیر خواهد بود، گفت: عقد قرارداد و صدور برگ پرداخت حق‌بیمه کسری از ماه صرفا در زمان حیات بیمه‌شده امکان‌پذیر است و انجام فرآیندهای یادشده تحت هیچ شرایطی توسط بازماندگان مجاز نخواهد بود.

شکوری افزود: متقاضی باید از ابتدای آذرماه تا پایان بهمن‌ماه هرسال با مراجعه به سامانه غیر‌حضوری سازمان تامین اجتماعی به آدرس Eservices.tamin.ir منوی بیمه‌شدگان/  امور بیمه‌شدگان/  تکمیل سوابق پرداخت حق بیمه نسبت به واریز حق‌بیمه 6 ماه نخست و از ابتدای خردادماه سال بعد تا پایان مردادماه همان سال نسبت به واریز حق بیمه 6 ماه دوم سال قبل به‌صورت یکجا اقدام کند. وی گفت: نرخ پرداخت حق بیمه در این نوع بیمه، معادل 27درصد دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه مورد قرارداد خواهد بود.