بازنشانی غیرحضوری رمز اینترنت بانک دی از طریق خودپرداز

برای دریافت رمز اینترنت بانک دی از طریق خودپرداز در بانک دی لازم است تا عینا مراحل زیر را انجام دهید. پی این گزارش را بخوانید.

برای بازنشانی غیرحضوری رمز اینترنت بانک/ اینترنت بانک همراه در بانک دی از طریق خودپرداز باید مراحل زیر را انجام دهید.

مراحل بازنشانی غیرحضوری رمز اینترنت بانک دی از طریق خودپرداز

1.مراجعه به دستگاه‌های خودپرداز شعب بانک دی

2.وارد نمودن کارت

3.منوی تغییر رمز

4.بازنشانی رمز عبور سایر درگاه‌ها

5.انتخاب گزینه اینترنت بانک / همراه بانک

6.وارد نمودن بلیط امنیتی ارسال شده از طریق پیامک

7.تعویض رمز درگاه مورد نظر ( حداقل 8 رقم با رعایت الگوی پیچدگی رمز)

بازنشانی غیرحضوری رمز اینترنت بانک دی از طریق خودپرداز

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.