ورود ایران کیش به شاپرک 2 قدرتمند بود

نوش آفرین مومن واقفی نماد یکی از زنان موفق در عرصه مدیریت حرفه ای درکشور است. او اینبار در ردای مدیر عاملی هلدینگ فناوری بانک تجارت به گفت‌وگوی با ما می‌نشیند. از او درباره همکاری های اخیر ایران کیش و شرکت خدمات انفورماتیک سوال می‌کنیم و البته گریزی بــه تعاملات اخیر با بانک تجارت هم می‌زنیم. او از حضور پرفروغ ایران کیش در شــاپرک 2 می‌گوید و البته اتفاقات خوبی که در مباحثی مانند احزار هویت غیرحضوری، آسان پرداخت و…. رخ داده است.

 خانم مومــن واقفی برای اولین بار اســت که همکاری یک شــرکت پرداخت با شــرکت خدمــات انفورماتیک صورت می‌گیرد چرا ایران کیش برای این کار انتخاب شده است؟

شرکت ایران کیش شرکتی است که همواره توانسته نقش پیشرو در فضای صنعت پرداخت کشور داشته باشد. طبیعی است که این نقش ویژه، شرکت‌ای بزرگ را به همکاری با ایران کیش ترغیب میکند. شرکت خدمات انفورماتیک به نوعی پیمانکار بانک در بحث نگهداری مرکز سوئیچینگ است اما در حال حاضر این تمایل وجود دارد تا زمینه‌های همکاری بیشــتری را فراهم کنیم. انتخاب ایران کیش نیز در این زمینه به دلیل پیشــرو بودن این شرکت در فضای بازار و طرح های نوآورانه ای اســت که می‌دانیم در یکسال اخیر همکاران ایران کیش با جدیت دنبال می‌کنند. به نظر می‌رســد این تعامل می‌تواند تحول خیلی خوبی را هم در صنعت پرداخت و هم برای بانک تجارت به عنوان یکی از سهامداران عمده ایران کیش رقم بزند.

چه قدر مبحث شاپرک 2 در این همکاری ها مطرح است؟

در بحث شاپرک 2 ایران کیش اولین شرکتی بود که اعلام آمادگی کرد و هم راستا با شرکت خدمات، مسیر را پیمود تست‌ها را پشت سر گذاشت و ارتقای سوئیچ شکل گرفت.  در این زمینه هم‌افزایی بســیار خوبی وجود داشت، البته ورود اولین شــرکت پرداخت در این زمینه نیز بار مسائل فنی قابل توجهی به ســمت ایران کیش آورد. اما تیم این شــرکت از عهده حل آن به خوبی برآمد. از ســویی دیگر امیدواریــم که بتوانیم این فضای پیشــرو را با همکاری و تعاملی که با شــرکت خدمات انفورماتیــک داریم ادامه دهیم.

تعاملات ایران کیش با بانک تجارت تا چه میزان اهداف این شرکت و بانک را به صورت توامان محقق میکند؟

شــرکت ایران کیش جدای از نقشــی که بــه عنوان یک شــرکت PSPدر حوزه شــبکه پرداخت دارد نقش ویژه‌ای هم در گروه شــرکت‌های فن‌آوری هلدینگ بانک تجارت داشــته، موضوعی که کمک شایان توجهی به ما در حوزه ســرویس‌های ارزش افزوده خواهد کرد. باتوجه به تجربه خیلی خوب و در واقع پتانسیل سرمایه‌های انسانی بسیار ارزشــمندی که در ایران کیش وجود دارد این شرکت هم در نوآوری و هم در ارائه ســرویس‌ها بــه صورت چابک، نقش خیلی خوبی را توانســته ایفا کنــد، این دو ویژگی نوآوری و چابکی بــرای بانک تجارت، خلق ارزش ویژه‌ای داشته است.

ایران کیش در بحث احراز هویت غیر حضوری تا چه میزان خواسته بانک تجارت را تحقق بخشید؟

یکــی از ویژگی‌های خیلی خوبی که این شرکت در بحث احراز هویت غیر حضوری داشــت، تولید صفر تا صد و بومی‌ســازی این محصول بوده است. این ویژگی را خیلی از شــرکت ها ندارند و عموما از محصولات خارجی اســتفاده می‌کنند. اما در ایران کیش محصول بومی داریم که کار علمی بسیار خوبی هم روی آن صورت گرفته است.  ایران کیش روی مباحثی مانند ETF و دارو پراخت یا آسان خرید هم تعاملات بسیار خوبی با بانک تجارت انجام داده آنچه که وجود دارد ترکیب ایده‌های خلاقانه و به چابکی رساندن این ایده ها و تبدیلش به محصول است که همگی از ویژگی های بارز ایران کیش به شــمار می آید و جا دارد از زحمات تک تک همکاران عزیز، مدیریت و هیئت مدیره محترمشان تشکر کنم.

بانک تجارت به واســطه پتانســیل‌هایی که درایران‌کیش هســت نگاه ویژه‌ای به این شــرکت دارد و تاکنون پاسخ این نگاه ویژه را نیز به بهترین نحو گرفته اســت. در حوزه توســعه محصولات نرم افزاری از تجربه قبلی ایران کیش برای توسعه یکسری از محصولات استفاده می‌کنیم که با برند بانک تجارت عرضه خواهد شد اما در واقع از زحمات ارزشمنددوستان ایران کیش بهره می‌بریم.

مزیــت ایران کیــش نســبت به ســایر شــرکت‌ها را در چه می‌بینید؟

واقعیت این اســت که مهمترین مزیت رقابتی، ترکیب دو ویژگی نوآوری و چابکی است و اینکه محصولات نوآورانه را در حــوزه فناوری‌های نوین در یک بازه زمانی کوتاهی به محصول می‌رســاند. تبدیل ایده بــه محصول در زمان اندک و تجربه دوستان متخصص ایران کیش از جمله این مزیت‌هاست.

 پیشــتر بازدیــدی هــم از واحــد نگهــداری و تعمیــرات ایران کیش داشتید نظرتان در اینباره چیست؟

کاری کــه در نگهــداری و تعمیرات انجام می‌شــود از دو جنبه خیلی مهم اســت. نخست اینکه در این واحد، خط تولید نگهداری و رفع اشکال پوزها را به وجود آوردیم. اما ویژگی مهمترکه میتوانیم به آن اشــاره کنیم بومی سازی دستگاه‌هاست.

یکی از سیاســت‌ها ی ایران کیش در سال 99 توجه ویژه روی IPG بوده است چه قدر این توجه فایده عملی داشت؟

طبیعتا آینده دســتگاه‌های پرداخت به سمت درگاه‌های غیر حضوری و ســرویس های موبایل پیــش می‌رود. این سیاست از یک ســال پیش مورد توجه ایران کیش هم بوده اســت. خوشــبختانه ما می‌بینیم که بخشی از اهدافی که دراین مسیر تعریف کرده بودیم محقق شده است. در IPG هم شاهد رشــد ایران کیش بودیم که امیدوارم این روند ادامه پیدا کند. با بازاریابی و اســتراتژی های مشخص این حوزه مســیر طی می‌شــود فکر میکنم که ما سال آینده ســهم خیلی خوبی در بازار و در حوزه تراکنش‌های غیر حضوری داشته باشیم.

آینده ایران کیش در سال1400 را چه طور میبینید؟

آینــده ایران کیش قطعا به وجود ســرمایه‌های انســانی، مدیریت ارشدی که فضا را راهبری می‌کند و خوشبختانه هیئت مدیره همراهی که تمام تلاششان را برای بهبود روزافزون به کار می‌برند بســتگی دارد. در حال حاضر این هم افزایــی در داخــل بانک وجــود دارد و آن نو آوری و خلاقیتی که مستلزم حیات شرکت‌هایی مثل ایران کیش اســت نیز به شــدت در این شــرکت دیده میشود. من فکر می‌کنم که این شــرکت بــه زودی می‌‍تواند بهترین جایگاه های در صنعت پرداخت کشور را از آن خود کند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.