کتابچه راهنمای صدور، دریافت و انتقال چک‌های جدید

قانــون اصــلاحح قانــون صــدور چــک بــا هــدف اعتبــار بخشــی بــه چــک و بــه حداقــل رسـاندن صـدور چـک بلامحـل در سـال 1397 توسـط مجلس شـورای اسـامی بـه تصویب رسـید و از ابتـدای سـال 1400 اجرایـی مـی شـود.

در ایــن قانــون نحــوه صــدور، دریافــت و انتقــال چــک تغییراتــی داشــته و افــرادی کــه مبـادلات خـود را بـا چـک انجـام می دهنـد تکالیفـی برعهـده دارنـد. صادرکننـده چـک باید مندرجـات چـک شـامل تاریـخ سررسـید، مبلـغ و اطلاعـات هویتـی ذینفـع را علاوه بـر اینکه در بـرگ چـک درج می کنـد در سـامانه صیـاد نیـز ثبـت کنـد. همچنیـن ذینفـع چـک نیـز هنـگام دریافـت بـرگ چـک بایـد مندرجـات آن را در سـامانه صیاد، اسـتعلام و بـا مندرجات بـرگ چـک تطبیـق دهـد. اشـخاصی کـه قصـد انتقـال چـک را دارنـد نیـز دیگـر نیـازی بـه پشـت نویسـی چـک ندارنـد و بایـد اطلاعـات هویتـی ذینفـع جدیـد را در سـامانه صیـاد ثبــت کنند.

انجـام ایـن امـور از طریـق ابزارهـای دسترسـی بـه سـامانه صیـاد شـامل اینترنت بانـک و موبایل بانــک بانکهــا، برنامکهــای موبایلــی حــوزه پرداخــت و شــعب بانکهــای عامــل امکانپذیـر اسـت. همچنیـن سـایر ابـزار مـورد اسـتفاده بـرای ارائـه خدمـات چـک بـه
مشـتریان شـامل مـواردی ماننـد تلفنبانـک، ابـزار پیامکـی، کدهـای دسـتوری و … نیـز در دسـت بررسـی اسـت کـه توسـط شـبکه بانکـی اطلاعرسـانی خواهنـد شـد.

در همین راستا کتابچه راهنمای «صدور، دریافت و انتقال چک‌های جدید» منتشر شده است .

برای دانلود کتابچه می‌توانید اینجا کلیک‌ کنید.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.