مراحل ثبت چک صیادی در اینترنت بانک ایران زمین

بانک ایران زمین، امکان تایید یا رد چک صیاد و انتقال چک صیاد را در اینترنت بانک اشخاص حقوقی یا حقیقی مشترک دارای شرایط برداشت جدید فراهم کرده است.

طبق اعلام بانک مرکزی باید عملیات ثبت، تایید و انتقال چک مشتریان از سامانه پیچک سمت بانک مرکزی ارسال گردد. در همین راستا بانک ایران زمین جهت سهولت مشتریان خود فرآیندهای ثبت چک صیاد، تایید یا رد چک صیاد و انتقال چک صیاد را در اینترنت بانک اشخاص حقوقی یا حقیقی مشترک دارای شرایط برداشت جدید فراهم کرده است.

در منوی مدیریت چک در اینترنت بانک سه گزینه ثبت چک صیاد، تایید یا رد چک صیاد و انتقال چک صیاد وجود دارد. در مرحله اول مشتری حقوقی/ حقیقی مشترک (دارای شرایط برداشت جدید) اقدام به ثبت چک صیادی خود از منوی ثبت چک صیاد می نمایند و سپس مطابق روزنامه رسمی شرکت و یا شرایط برداشت تعریف در مرحله ارسال درخواست به کارپوشه تایید کنندگان انتخاب و تعریف می شده در خصوص امضاداران مجاز گردند.

سپس ثبت کننده اولیه اقدام به تایید درخواست ثبت شده در کارپوشه می نمایند در ادامه هر یک از امضاداران انتخاب شده نسبت به تایید/ رد درخواست ثبت شده در منوی کارپوشه اقدام می نمایند و در نهایت ثبت کننده اولیه نسبت به اجرای درخواست یاد شده اقدام می کند.

مراحل ثبت چک صیادی در اینترنت بانک ایران زمین

مراحل بصورت گام به گام پس از ورود به اینترنت بانک ایران زمین از منوی مدیریت چک ثبت چک صیاد انتخاب می گردد.

مراحل ثبت چک صیادی در اینترنت بانک ایران زمین

ثبت شناسه صیادی برگه چک در مرحله بعد صورت می پذیرد.

اطلاعاتی نظیر مبلغ، تاریخ سررسید و بابت در بخش مربوطه درج و تکمیل می گردد. همچنین در بخش گیرندگان چک مشخصات شخص حقیقی / حقوقی دریافت کننده چک درج و ثبت می گردد.

 

مراحل ثبت چک صیادی در اینترنت بانک ایران زمین

مراحل ثبت چک صیادی در اینترنت بانک ایران زمین

در مرحله ارسال درخواست به کارپوشه تایید کنندگان مطابق روزنامه رسمی شرکت و یا شرایط برداشت تعریف شده انتخاب و ثبت می گردند.

مراحل ثبت چک صیادی در اینترنت بانک ایران زمین

مراحل ثبت چک صیادی در اینترنت بانک ایران زمین

در گام بعدی تایید درخواست توسط ثبت کننده در منوی کارپوشه صورت می پذیرد.

مراحل ثبت چک صیادی در اینترنت بانک ایران زمین

در فاز بعدی تایید درخواست توسط هر یک از امضاداران انتخاب شده صورت می پذیرد.

مراحل ثبت چک صیادی در اینترنت بانک ایران زمین

در گام آخر اجرای درخواست توسط ثبت کننده اولیه صورت می پذیرد.

مراحل ثبت چک صیادی در اینترنت بانک ایران زمین

 

 

برای دریافت فایل پی دی اف مراحل ثبت چک صیادی در اینترنت بانک / اشخاص حقوقی یا حقیقی مشترک دارای شرایط برداشت جدید اینجا کلیک کنید.
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.