شاپ؛ اپراتــور صنــدوق فروشــگاهی و کارتخوان‌های هوشــمند

شــرکت تراکنش همراه ایمن (شــاپ)، یکی از شــرکت‌های زیرمجموعه گروه توســن تکنــو بــه عنوان اولیــن اپراتــور صنــدوق فروشــگاهی و کارتخوان‌های هوشــمند، فعالیــت خــود را بــه صــورت تخصصــی از ســال 1394آغــاز کــرده اســت.

شرکت تراکنش همراه ایمن (شاپ) به عنوان یک پلتفرم پرداخت و تجارت الکترونیک بوده که طیف وسیعی از خدمات نرم افزاری مدیریت فروشگاهی، تجارت الکترونیک غیرمتمرکز و پرداخت از جمله پرداخت قبوض، شارژ موبایل و … و همچنین پرداخت‌یاری را ارائه می‌دهد. به طور کلی محصولات شاپ را به صورت زیر می‌توان معرفی نمود.

شاپ بیز

بســتر یکپارچــه کســب و کار شــاپ بیــز بــرای هــر حلقــه از زنجیــره ارزش کســب و کارهــای خــرد راهــکاری اندیشــیده اســت تــا عــلاوه بــر افزایــش اثربخشــی و بهبــود سیســتماتیک کســب و کار از وابســتگی پذیرنــده بــه راهکارهــای ارائــه شــده اطمینــان حاصــل کنــد. شـاپ بیـز از طریـق میزبانـی از پذیرنـدگان بـر یک سـاختار یکپارچـه ابـری قابلیـت ایـن را دارد کـه یک کل منسـجم از اجـزا را بـه عنـوان شـبکه توزیـع و خـرده فروشـی مدیریت نمایــد. از ایــن منظــر راهــکار شــاپ دیگــر یــک راهــکار عـادی نبـوده و بـا امکاناتـی همچـون تجـارت الکترونیـک، هــوش مصنوعــی، باشــگاه مشــتریان و … از یــک ســو یــک دســتیار همــه کاره بــرای پذیرنــده و از ســوی دیگــر بــه عنــوان یــک منبــع بینهایــت از داده و تحلیل‌هــای ارزشـمند خواهـد بـود بـه گونـه‌ای کـه رابطه‌ای بـرد – بـرد بیــن پذیرنــده و خدمات دهنــدگان برقــرار خواهــد شــد.

این بستر یکپارچه با اتکا به صندوق‌های فروشگاهی، پوز و دستگاه‌های شخصی اندرویدی تجربه مدیریت کسب و کار به صورت Seamless را امکان پذیر نموده است

زیرساخت سخت افزاری مدیریت یکپارچه کسب و کار

شاپ بیز به عنوان بال نرم‌افزاری پلتفرم مدیریت یکپارچه کسب و کار، بهترین عملکرد خود را در صورت پیاده سازی و اجرا روی سخت افزارهای قدرتمند و هوشمند شاپ نشان خواهد داد. صندوق‌های هوشمند اندرویدی و کارتخوان‌های یکپارچه با آن یک دستیار همه کاره با مجموعه بی نظیری از ابزارها در کنار صاحبان کسب و کار خواهند بود.

شاپ مارکت

حلقه راهکار مدیریت یکپارچه کسب و کار شاپ بیز با اتصال به فروشگاه آنلاین شاپ مارکت کامل شده و پذیرنده می‌تواند به کمک آن فروشگاه فیزیکی خود را با چند کلیک آنلاین نموده و خدمات خود را به صورت مجازی نیز به مشتریان خود ارائه نماید. شاپ مارکت با اتصال به سرویس‌های لجستیک امکان ارسال سفاش‌های آنلاین مشتریان فروشگاه‌ها را در کمتر از یک ساعت امکان پذیر نموده است.

اپلیکیشن شاپ

اپلیکیشن شاپ با ارائه سرویس‌های پرداختی و معرفی کلاب خود سعی دارد تجربه زندگی دیجیتال را برای کاربران خود به دنبال سبک زندگی هوشمند هستند به ارمغان بیاورد. از جمله سرویس‌های شاپ می‌توان به خدمات پرداخت خودرو، خرید بلیت مترو، کارت به کارت و … اشاره نمود.

پرداخت‌یاری

بــه منظــور توســعه فضــای کســب و کارهــا و شناســایی نیازهــای جدیــد در حــوزه پرداخــت الکترونیــک و همچنیــن تجمیــع پرداختهــای خــرد و سـاماندهی ارائه دهنـدگان درگاه پرداخـت اینترنتـی بـه کسـب و کارهـای بـزرگ و کوچـک و تسـهیل ایـن امـر، مفهومـی تحـت عنـوان پرداخت‌یـار ایجــاد گردیــده اســت کــه شــرکت شــاپ نیــز از قائلــه مســتثنی نبــوده و موفـق بـه اخـذ ایـن مجـوز گردیـده اسـت. از جمله ویژگی‌های پرداخت‌یاری شاپ می توان به موارد زیر اشاره نمود:

امکان ایجاد لینک پرداخت و تولید Code QR برای هر محصول

آیتم بندی و مدیریت محصولات

دریافت اطلاعات  مشتریان

تکمیل فرآیند خرید

ارائه خدمات باشگاه مشتریان

مدیرت مالی و تراکنش ها

مدیریت خدمات کیف پول

 

راهکارهای شاپ در یک نگاه

شاپ راهکارهای متنوع سخت‌افزاری و نرم‌افزاری مثل صندوق‌هــای فروشــگاهی هوشمند اندرویدی سریE،کارتخوان‌های هوشمند اندرویدی سری A، نرم افزار صندوق فروشگاهی شاپ و اپلیکیشن شاپ دارد که برای آشنایی بیشتر با آنها می‌توانید روی عکس زیر کلیک کنید:

راهکار شاپ

سایت شاپ:

https://shopp.ir/

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.