سید حمید پور محمد معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه به ریاست بانک مرکزی منصوب شد.

این در حالی است که سازمان برنامه و بودجه این خبر را هنوز تایید نکرده است.