قانون جدید بانک مرکزی برای صرافی‌ها؛ سرمایه صرافی‌ها ۲۵ میلیارد تومان شد

حداقل مبلغ سرمایه به منظور تاسیس و فعالیت صرافی تضامنی و صـرافی وابسـته بـه موسسات اعتباری در استان تهران و شهرهای بزرگ (اصفهان، اهـواز، تبریـز، شـیراز، کرج، مشهد، قم و ارومیه) مبلغ ۲۵ میلیارد تومان و در سـایر شـهرها مبلـغ ۱۳ میلیارد تومان تعیین شد.

دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی‌ها، در ۵۲ ماده و ۲۸ تبصـره در یکهـزار و سیصد و چهاردهمین جلسه مورخ ۲۸/۰۲/۱۴۰۰ شورای پول و اعتبار به تصویب رسید.

از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این دستورالعمل، «دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی ها» موضوع مصوبه یک هزار و یکصد و هشتاد و سومین جلسه مورخ ۲۸/۰۵/۱۳۹۳ شورای پول و اعتبار، احکام مرتبط با صرافی در دستورالعمل اجرایی عملیات پولی و بانکی در مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب جلسه مورخ ۱۳/۰۶/۱۳۷۹ شورای پول و اعتبار که مغایر با این دستورالعمل است و همچنین دیگر مصوبات مغایر با این دستورالعمل، منسوخ می شود.

به استناد بند (ج) ماده (۱۱) قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۸ تیرمـاه ۱۳۵۱، قـانون تنظـیم بازار غیرمتشکل پولی و آیین نامه های اجرایی آن و بنـد (الف) مـاده ( ۲) قـانون احکـام دائمـی برنامه های توسعه کشور، «دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی هـا» که از این پس به اختصار «دستورالعمل» نامیده می شود، به شرح ذیل تدوین می شود.

طبق دستورالعمل جدید صرافی‌ها، ‌ حداقل مبلغ سرمایه به منظور تاسیس و فعالیت صرافی تضامنی و صـرافی وابسـته بـه موسسات اعتباری در استان تهران و شهرهای بزرگ (اصفهان، اهـواز، تبریـز، شـیراز، کرج، مشهد، قم و ارومیه) مبلغ دویست و پنجاه میلیارد ریال و در سـایر شـهرها مبلـغ یکصد و سی میلیارد ریال تعیین می شود که لازم است قبل از ثبت صرافی تمامـا به صورت نقدی نزد یکی از موسسات اعتباری تودیع شود.

تبصره ۱ – بانک مرکزی می تواند نسبت به تغییر حداقل سرمایه موضوع این ماده حسـب شرایط و اقتضائات از جمله نرخ تورم اقدام کند.
تبصره ۲ – حداقل ۷۰ درصد از سرمایه صرافی وابسته به موسسه اعتباری، همواره بایـد به طور مستقیم متعلق به مؤسسه اعتباری ذیربط باشد. مـابقی سـرمایه صـرافی هـای مزبور حسب مورد باید متعلق به اشخاص حقوقی زیرمجموعه مؤسسه اعتباری باشد.

 

منبع خبر آنلاین
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.