تحلیل عملکرد خرداد ماه سال 1400 بانک ملت و مقایسه آن با سایر بانک های بورسی

طی خرداد ماه سال 1400 ، بانک ملت با کسب ۱۱۹,۵۳۷ میلیارد ریال درآمد حاصل از تسهیلات اعطایی و پرداخت ۷۴,۳۰۱ میلیارد ریال سود سپرده­گذاری ، توانست تراز عملیاتی( حاشیه سود) مثبت ۴۵,۲۳۶ میلیارد ریالی را ثبت نماید.

مقایسه درآمد تسهیلات اعطایی و سود پرداختی به سپرده گذاران بر اساس تراز عملیاتی تجمیعی (3 ماهه ابتدای سال 1400)

ارقام به میلیارد ریال

عنوان خرداد ماه 1400 خرداد ماه 1399 درصد رشد نسبت به خرداد ماه 1399 اسفند ماه 1399
درآمد حاصل از تسهیلات ۱۱۹,۵۳۷ ۶۴,۴۶۲ ۸۵ ۴۰۶,۳۵۷
سود پرداختی به سپرده گذاران ۷۴,۳۰۱ ۳۶,۵۵۴ ۱۰۳ ۲۳۷,۸۱۳
مازاد درآمد تسهیلات به سود پرداختی ۴۵,۲۳۶ ۲۷,۹۰۸ ۶۲ ۱۶۸,۵۴۴

 

طی خرداد ماه سال 1400 ، بانک ملت با کسب ۱۱۹,۵۳۷ میلیارد ریال درآمد حاصل از تسهیلات اعطایی و پرداخت ۷۴,۳۰۱ میلیارد ریال سود سپرده­گذاری ، توانست تراز عملیاتی( حاشیه سود) مثبت ۴۵,۲۳۶ میلیارد ریالی را ثبت نماید که با رشد 62 درصدی نسبت به مدت مشابه در سال گذشته (حاشیه سودپرداختی ۲۷,۹۰۸ میلیارد ریالی) عملکردی در خور توجه محسوب می­شود. این امر حاکی از استمرار روند بهبود، تسهیل در فرآیند اعطای تسهیلات، رعایت بهداشت اعتباری، عزم راسخ بانک در مصرف بهینه مصارف و کسب سود با کیفیت می باشد.

مقایسه درآمد تسهیلات اعطایی و سود پرداختی به سپرده گذاران بر اساس تراز عملیاتی ماهیانه (خرداد ماه سال جاری)

ارقام به میلیارد ریال

عنوان خرداد 1400 خرداد 1399 درصد رشد نسبت به خرداد ماه 1399 اردیبهشت 1400 درصد رشد نسبت به اردیبهشت ماه 1400 اسفند 1399
درآمد حاصل از تسهیلات ۴۳,۷۴۱ ۲۱,۸۰۷ ۱۰۱ ۳۶,۱۰۴ ۲۱ ۶۵,۵۱1
سود پرداختی به سپرده گذاران ۲۶,۹۴۱ ۱۲,۳۳۵ ۱۱۸ ۲۵,۱۶۲ ۷ ۵۵,۲۳۷
مازاد درآمد  تسهیلات به سود پرداختی ۱۶,۸۰۰ ۹,۴۷۲ ۷۷ ۱۰,۹۴۲ ۵۴ ۱۰,۲۷۴

 

در خرداد ماه سال جاری درآمد حاصل از تسهیلات مبلغ ۴۳,۷۴۱ میلیارد ریال و سود پرداختی به سپرده­گذاران مبلغ ۲۶,۹۴۱ میلیارد ریال می باشد که منجر به ثبت تراز عملیاتی(حاشیه سود ) ۱۶,۸۰۰ میلیارد ریال در سومین ماه سال شده است. به این ترتیب تراز بانک در خرداد ماه امسال ، با جهش قابل ملاحظه ، 77 درصد نسبت به مدت مشابه در سال قبل  و 54 درصد نسبت به ماه قبل افزایش یافته است.

درآمد حاصل از تسهیلات در خرداد ماه امسال، نسبت به مدت مشابه در سال قبل دارای رشد 101 درصدی و نسبت به ماه قبل از رشد 21 درصدی برخوردار  بوده است .

سود پرداختی به سپرده­گذاران در خرداد ماه امسال، نسبت به مدت مشابه در سال گذشته 118 درصد افزایش و نسبت به ماه قبل رشد 7 درصدی نشان می دهد.

کل سپرده­ها (منابع)

عنوان خرداد  ماه 1400 خرداد  ماه 1399 درصد رشد اردیبهشت 1400

 

درصد رشد اسفند 1399 درصد رشد نسبت به اسفند 1399
جمع سپرده های هزینه زا ۴,۷۵۹,۴۵۸ ۲,۷۳۷,۶۷۰ ۷۴ ۴,۶۶۴,۱۰۹ ۲ ۳,۷۵۴,۳۳۸ 24
جمع سپرده های غیر هزینه زا ۱,۶۱۷,۶۱۳ ۱,۰۷۳,۴۱۶ ۵۱ ۱,۵۶۱,۷۰۰ ۴ ۱,۴۶۱,۳۱۶ 7
جمع کل سپرده ها ۶,۳۷۷,۰۷۱ ۳,۸۱۱,۰۸۶ ۶۷ ۶,۲۲۵,۸۰۹ ۲ ۵,۲۱۵,۶۵۴ 19

ارقام به میلیارد ریال

  • سپرده­های هزینه زا

مانده سپرده­های هزینه­زا در پایان سومین ماه سال 1400 نسبت به مدت مشابه در سال 1399 از رشد 74 درصدی و نسبت به ماه قبل از رشد 2 درصدی برخوردار بوده ودر این میان سپرده­هاي کوتاه­ مدت با 48 % رشد از مبلغ ۸۶۳,۴۳۷ میلیارد ریال به ۱,۲۸۰,۵۸۴ میلیارد ریال و سپرده های بلند مدت با ۸۶ % رشد از  مبلغ ۱,۸۷۴,۲۳۳ میلیارد ریال به ۳,۴۷۸,۸۷۴ میلیارد ریال رسیده است.

  • سپرده­های غیر هزینه زا :

در بخش سپرده­های غیرهزینه­زا نیز بانک توانسته نسبت به مدت مشابه رشد 51 درصدی و نسبت به ماه قبل رشد 4 درصدی را به خود اختصاص دهد.

در این میان بیشترین سهم درصد مربوط به سپرده­هاي­ قرض­الحسنه جاري ريالي (58 درصد سهم بری) می­باشد که در خرداد ماه سال جاری نسبت به مدت مشابه در سال قبل با 29% رشد از مبلغ ۷۲۵,۵۱۲ میلیارد ریال به ۹۳۳,۹۵۳ میلیارد رسیده است.

پس از آن سپرده­هاي ­قرض­الحسنه پس انداز ارزی (23 درصد سهم بری ) با 153 % رشد از مبلغ ۱۴۸,۵۸۸ میلیارد ریال به ۳۷۵,۸۳۳ میلیارد ریال رسیده است که عمدتاً مر بوط به عملیات تسعیر می باشد.

در مجموع کل مانده سپرده­ها در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته با جهش قابل ملاحظه ۶۷ درصدی روبرو شده و از مبلغ ۳,۸۱۱,۰۸۶ میلیارد ریال به ۶,۳۷۷,۰۷۱ میلیارد ریال افزایش یافته است و همچنین نسبت به آخرین ماه سال گذشته 22 درصد رشد نشان می دهد.

کل تسهیلات (مصارف) :

ارقام به میلیارد ریال

عنوان  

خرداد  ماه 1400

 

خرداد  ماه 1399

 

درصد رشد

 

اردیبهشت  ماه 1400

 

درصد رشد

 

اسفند 1399

درصد رشد نسبت به اسفند 1399
تسهیلات ریالی ۲,۸۴۴,۵۲۳ ۲,۰۲۱,۲۲۲ ۴۱ ۲,۶۸۸,۷۸۴ ۶ ۲,۵۷۵,۷۳۵ ۱۰
تسهیلات ارزی ۳,۵۳۷,۸۷1 ۱,۹۱۴,۷۷۳ ۸۵ ۳,۵۱۷,۵۷۱ ۱ ۲,۳۶۱,۳۱۹ ۵۰
جمع تسهیلات ۶,۳۸۲,۳۹۴ ۳,۹۳۵,۹۹۵ ۶۲ ۶,۲۰۶,۳۵۵ ۳ ۴,۹۳۷,۰۵۴ ۲۹

 

  • تسهیلات ریالی :

مانده تسهیلات ریالی در­خرداد­ ماه امسال در مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته با 41 % رشد از مبلغ ۲,۰۲۱,۲۲۲۰ میلیارد ریال به ۲,۸۴۴,۵۲۳ میلیارد ریال رسیده است.

در این میان بیشترین سهم درصد مربوط به تسهیلات مرابحه (19 درصد سهم بری) می­باشد که در خرداد ماه سال جاری نسبت به مدت مشابه در سال قبل با 197% رشد از مبلغ 418.304 میلیارد ریال به 1.243.793 میلیاردریال رسیده است.

سود تسهیلات مرابحه نیزدر مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته با 186 % رشد از مبلغ 16.721 میلیارد ریال به 47.856 میلیارد ریال رسیده است.

  • تسهیلات ارزی :

مانده تسهیلات ارزی در خرداد  ماه امسال در مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته با رشد 85 درصدی از مبلغ ۱,۹۱۴,۷۷۳ میلیارد ریال به ۳,۵۳۷,۸۷۲ میلیارد ریال افزایش یافته است که به طور عمده ناشی از اعمال نرخ تسعیر ارز بوده است.

کل مانده تسهیلات ارزی و ریالی بانک در خرداد  ماه امسال در مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته با جهش قابل  ملاحظه 62 درصدی از مبلغ ۳,۹۳۵,۹۹۵ میلیارد ریال به ۶,۳۸۲,۳۹۴ میلیارد ریال رسیده است.

در مقایسه با اسفند ماه سال گذشته نیز  حاکی از رشد 29 درصدی و نسبت به ماه قبل دارای رشد 3 درصدی می باشد.

روند درخشان تراز عملیاتی ( درآمدی ) بانک در 3 ماهه ابتدای سال 1400 :

ارقام به میلیارد ریال

عنوان خرداد 1400 اردیبهشت 1400 فروردین1400 خرداد 1399 درصد رشد نسبت به خرداد ماه  99
درآمد حاصل از تسهیلات (تجمیعی) 119,537 75,796 39,692 64,462 85
سود پرداختی به سپرده گذاران (تجمیعی) 74,301 47,360 22,198 36,554 103
مازاد درآمد  تسهیلات به سود پرداختی 45,236 28,436 17,494 27,908 62

 

  • تراز عملیاتی تجمیعی بانک ملت در خرداد ماه امسال (مازاد درآمد تسهیلات به سود پرداختی به سپرده­ها) با ثبت مبلغ ۴۵,۲۳۶ میلیارد ریال در مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته 85 ­% رشد نشان ­ می دهد و همانند ماه­­های گذشته به روند صعودی خود ادامه داده که از این حیث در بین بانک­های بورسی همچنان پیشتاز بوده و توانسته در صدر تراز عملیاتی برای دوره 3 ماهه سال جاری قرارگیرد.

مقایسه تراز عملیاتی بانک ملت و سایر بانک­های بورسی

                                                                                                                                                                                            ارقام به میلیارد ریال

ردیف عنوان درآمد تسهیلات اعطایی از ابتدای سال تا

31‏/3‏/1400

سود سپرده های سرمایه گذاری  از ابتدای سال تا 31‏‏‏‏‏‏‏/3‏‏‏‏‏‏‏/1400 تراز عملیاتی تجمیعی رتبه خرداد ماه       ( تجمیعی) تراز عملیاتی خرداد  ماه  ( یک ماهه ) رتبه خرداد ماه
1 ملت 119,537 74,301 45,236 1 16,800 2
2 پاسارگاد 85,735 57,421 28,314 2 17,665 1
3 تجارت 83,190 68,759 14,431 3 7,056 3
4 اقتصاد نوین 44,449 37,763 6,686 4 3,467 4
5 صادرات 74,770 69,400 5,370 5 1,753 6
6 سینا 13,289 8,621 4,668 6 2,161 5
7 پست بانک 6,729 3,131 3,598 7 1,277 7
8 خاورمیانه 11,406 7,954 3,452 8 1,204 8
9 کارآفرین 11,965 10,335 1,630 9 970 9
10 دی 6,603 13,508 (6,905) 10  (3,009) 10
11 پارسیان 31,906 46,205 (14,299) 11 (3,810) 11

 

نمودار تراز عملیاتی بانک های بورسی در خرداد  ماه 1400

چکیده عملکرد :

ارقام به میلیارد ریال

ردیف عنوان خرداد 1400 خرداد 1399 درصد رشد اسفند 1399
۱ تسهیلات اعطایی 6,382,394 3,935,995 ۶۲ 4,937,054
۲ سپرده های هزینه زا 4,759,458 2,737,670 ۷۴ 3,754,338
۳ سپرده های غیر هزینه زا (جاری) 1,617,613 1,073,416 ۵۱ 1,461,316
۴ سپرده های کوتاه مدت 1,280,584 863,437 ۴۸ 1,156,271
۵ سپرده های بلند مدت 3,478,874 1,874,233 ۸۶ 2,598,067
۶ درآمد تسهیلات تجمیعی 119,537 64,462 ۸۵ 406,357
۷ سود پرداختی تجمیعی 74,301 36,554 ۱۰۳ 237,813
۸ تراز عملیاتی تجمیعی 45,236 27,908 ۶۲ 168,544
۹ درآمد تسهیلات ماهیانه 43,741 21,807 ۱۰۱ 65,512
۱۰ سود پرداختی ماهیانه 26,941 12,335 ۱۱۸ 55,237
۱۱ تراز عملیاتی ماهیانه 16,800 9,472 ۷۷ 10,274

 

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.