تحلیل عملکرد خرداد ماه سال 1400 بانک ملت و مقایسه آن با سایر بانک های بورسی

طی خرداد ماه سال 1400 ، بانک ملت با کسب ۱۱۹,۵۳۷ میلیارد ریال درآمد حاصل از تسهیلات اعطایی و پرداخت ۷۴,۳۰۱ میلیارد ریال سود سپرده­گذاری ، توانست تراز عملیاتی( حاشیه سود) مثبت ۴۵,۲۳۶ میلیارد ریالی را ثبت نماید.

مقایسه درآمد تسهیلات اعطایی و سود پرداختی به سپرده گذاران بر اساس تراز عملیاتی تجمیعی (3 ماهه ابتدای سال 1400)

ارقام به میلیارد ریال

عنوانخرداد ماه 1400خرداد ماه 1399درصد رشد نسبت به خرداد ماه 1399اسفند ماه 1399
درآمد حاصل از تسهیلات۱۱۹,۵۳۷۶۴,۴۶۲۸۵۴۰۶,۳۵۷
سود پرداختی به سپرده گذاران۷۴,۳۰۱۳۶,۵۵۴۱۰۳۲۳۷,۸۱۳
مازاد درآمد تسهیلات به سود پرداختی۴۵,۲۳۶۲۷,۹۰۸۶۲۱۶۸,۵۴۴

 

طی خرداد ماه سال 1400 ، بانک ملت با کسب ۱۱۹,۵۳۷ میلیارد ریال درآمد حاصل از تسهیلات اعطایی و پرداخت ۷۴,۳۰۱ میلیارد ریال سود سپرده­گذاری ، توانست تراز عملیاتی( حاشیه سود) مثبت ۴۵,۲۳۶ میلیارد ریالی را ثبت نماید که با رشد 62 درصدی نسبت به مدت مشابه در سال گذشته (حاشیه سودپرداختی ۲۷,۹۰۸ میلیارد ریالی) عملکردی در خور توجه محسوب می­شود. این امر حاکی از استمرار روند بهبود، تسهیل در فرآیند اعطای تسهیلات، رعایت بهداشت اعتباری، عزم راسخ بانک در مصرف بهینه مصارف و کسب سود با کیفیت می باشد.

مقایسه درآمد تسهیلات اعطایی و سود پرداختی به سپرده گذاران بر اساس تراز عملیاتی ماهیانه (خرداد ماه سال جاری)

ارقام به میلیارد ریال

عنوانخرداد 1400خرداد 1399درصد رشد نسبت به خرداد ماه 1399اردیبهشت 1400درصد رشد نسبت به اردیبهشت ماه 1400اسفند 1399
درآمد حاصل از تسهیلات۴۳,۷۴۱۲۱,۸۰۷۱۰۱۳۶,۱۰۴۲۱۶۵,۵۱1
سود پرداختی به سپرده گذاران۲۶,۹۴۱۱۲,۳۳۵۱۱۸۲۵,۱۶۲۷۵۵,۲۳۷
مازاد درآمد  تسهیلات به سود پرداختی۱۶,۸۰۰۹,۴۷۲۷۷۱۰,۹۴۲۵۴۱۰,۲۷۴

 

در خرداد ماه سال جاری درآمد حاصل از تسهیلات مبلغ ۴۳,۷۴۱ میلیارد ریال و سود پرداختی به سپرده­گذاران مبلغ ۲۶,۹۴۱ میلیارد ریال می باشد که منجر به ثبت تراز عملیاتی(حاشیه سود ) ۱۶,۸۰۰ میلیارد ریال در سومین ماه سال شده است. به این ترتیب تراز بانک در خرداد ماه امسال ، با جهش قابل ملاحظه ، 77 درصد نسبت به مدت مشابه در سال قبل  و 54 درصد نسبت به ماه قبل افزایش یافته است.

درآمد حاصل از تسهیلات در خرداد ماه امسال، نسبت به مدت مشابه در سال قبل دارای رشد 101 درصدی و نسبت به ماه قبل از رشد 21 درصدی برخوردار  بوده است .

سود پرداختی به سپرده­گذاران در خرداد ماه امسال، نسبت به مدت مشابه در سال گذشته 118 درصد افزایش و نسبت به ماه قبل رشد 7 درصدی نشان می دهد.

کل سپرده­ها (منابع)

عنوانخرداد  ماه 1400خرداد  ماه 1399درصد رشداردیبهشت 1400

 

درصد رشداسفند 1399درصد رشد نسبت به اسفند 1399
جمع سپرده های هزینه زا۴,۷۵۹,۴۵۸۲,۷۳۷,۶۷۰۷۴۴,۶۶۴,۱۰۹۲۳,۷۵۴,۳۳۸24
جمع سپرده های غیر هزینه زا۱,۶۱۷,۶۱۳۱,۰۷۳,۴۱۶۵۱۱,۵۶۱,۷۰۰۴۱,۴۶۱,۳۱۶7
جمع کل سپرده ها۶,۳۷۷,۰۷۱۳,۸۱۱,۰۸۶۶۷۶,۲۲۵,۸۰۹۲۵,۲۱۵,۶۵۴19

ارقام به میلیارد ریال

  • سپرده­های هزینه زا

مانده سپرده­های هزینه­زا در پایان سومین ماه سال 1400 نسبت به مدت مشابه در سال 1399 از رشد 74 درصدی و نسبت به ماه قبل از رشد 2 درصدی برخوردار بوده ودر این میان سپرده­هاي کوتاه­ مدت با 48 % رشد از مبلغ ۸۶۳,۴۳۷ میلیارد ریال به ۱,۲۸۰,۵۸۴ میلیارد ریال و سپرده های بلند مدت با ۸۶ % رشد از  مبلغ ۱,۸۷۴,۲۳۳ میلیارد ریال به ۳,۴۷۸,۸۷۴ میلیارد ریال رسیده است.

  • سپرده­های غیر هزینه زا :

در بخش سپرده­های غیرهزینه­زا نیز بانک توانسته نسبت به مدت مشابه رشد 51 درصدی و نسبت به ماه قبل رشد 4 درصدی را به خود اختصاص دهد.

در این میان بیشترین سهم درصد مربوط به سپرده­هاي­ قرض­الحسنه جاري ريالي (58 درصد سهم بری) می­باشد که در خرداد ماه سال جاری نسبت به مدت مشابه در سال قبل با 29% رشد از مبلغ ۷۲۵,۵۱۲ میلیارد ریال به ۹۳۳,۹۵۳ میلیارد رسیده است.

پس از آن سپرده­هاي ­قرض­الحسنه پس انداز ارزی (23 درصد سهم بری ) با 153 % رشد از مبلغ ۱۴۸,۵۸۸ میلیارد ریال به ۳۷۵,۸۳۳ میلیارد ریال رسیده است که عمدتاً مر بوط به عملیات تسعیر می باشد.

در مجموع کل مانده سپرده­ها در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته با جهش قابل ملاحظه ۶۷ درصدی روبرو شده و از مبلغ ۳,۸۱۱,۰۸۶ میلیارد ریال به ۶,۳۷۷,۰۷۱ میلیارد ریال افزایش یافته است و همچنین نسبت به آخرین ماه سال گذشته 22 درصد رشد نشان می دهد.

کل تسهیلات (مصارف) :

ارقام به میلیارد ریال

عنوان 

خرداد  ماه 1400

 

خرداد  ماه 1399

 

درصد رشد

 

اردیبهشت  ماه 1400

 

درصد رشد

 

اسفند 1399

درصد رشد نسبت به اسفند 1399
تسهیلات ریالی۲,۸۴۴,۵۲۳۲,۰۲۱,۲۲۲۴۱۲,۶۸۸,۷۸۴۶۲,۵۷۵,۷۳۵۱۰
تسهیلات ارزی۳,۵۳۷,۸۷1۱,۹۱۴,۷۷۳۸۵۳,۵۱۷,۵۷۱۱۲,۳۶۱,۳۱۹۵۰
جمع تسهیلات۶,۳۸۲,۳۹۴۳,۹۳۵,۹۹۵۶۲۶,۲۰۶,۳۵۵۳۴,۹۳۷,۰۵۴۲۹

 

  • تسهیلات ریالی :

مانده تسهیلات ریالی در­خرداد­ ماه امسال در مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته با 41 % رشد از مبلغ ۲,۰۲۱,۲۲۲۰ میلیارد ریال به ۲,۸۴۴,۵۲۳ میلیارد ریال رسیده است.

در این میان بیشترین سهم درصد مربوط به تسهیلات مرابحه (19 درصد سهم بری) می­باشد که در خرداد ماه سال جاری نسبت به مدت مشابه در سال قبل با 197% رشد از مبلغ 418.304 میلیارد ریال به 1.243.793 میلیاردریال رسیده است.

سود تسهیلات مرابحه نیزدر مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته با 186 % رشد از مبلغ 16.721 میلیارد ریال به 47.856 میلیارد ریال رسیده است.

  • تسهیلات ارزی :

مانده تسهیلات ارزی در خرداد  ماه امسال در مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته با رشد 85 درصدی از مبلغ ۱,۹۱۴,۷۷۳ میلیارد ریال به ۳,۵۳۷,۸۷۲ میلیارد ریال افزایش یافته است که به طور عمده ناشی از اعمال نرخ تسعیر ارز بوده است.

کل مانده تسهیلات ارزی و ریالی بانک در خرداد  ماه امسال در مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته با جهش قابل  ملاحظه 62 درصدی از مبلغ ۳,۹۳۵,۹۹۵ میلیارد ریال به ۶,۳۸۲,۳۹۴ میلیارد ریال رسیده است.

در مقایسه با اسفند ماه سال گذشته نیز  حاکی از رشد 29 درصدی و نسبت به ماه قبل دارای رشد 3 درصدی می باشد.

روند درخشان تراز عملیاتی ( درآمدی ) بانک در 3 ماهه ابتدای سال 1400 :

ارقام به میلیارد ریال

عنوانخرداد 1400اردیبهشت 1400فروردین1400خرداد 1399درصد رشد نسبت به خرداد ماه  99
درآمد حاصل از تسهیلات (تجمیعی)119,53775,79639,69264,46285
سود پرداختی به سپرده گذاران (تجمیعی)74,30147,36022,19836,554103
مازاد درآمد  تسهیلات به سود پرداختی45,23628,43617,49427,90862

 

  • تراز عملیاتی تجمیعی بانک ملت در خرداد ماه امسال (مازاد درآمد تسهیلات به سود پرداختی به سپرده­ها) با ثبت مبلغ ۴۵,۲۳۶ میلیارد ریال در مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته 85 ­% رشد نشان ­ می دهد و همانند ماه­­های گذشته به روند صعودی خود ادامه داده که از این حیث در بین بانک­های بورسی همچنان پیشتاز بوده و توانسته در صدر تراز عملیاتی برای دوره 3 ماهه سال جاری قرارگیرد.

مقایسه تراز عملیاتی بانک ملت و سایر بانک­های بورسی

                                                                                                                                                                                            ارقام به میلیارد ریال

ردیفعنواندرآمد تسهیلات اعطایی از ابتدای سال تا

31‏/3‏/1400

سود سپرده های سرمایه گذاری  از ابتدای سال تا 31‏‏‏‏‏‏‏/3‏‏‏‏‏‏‏/1400تراز عملیاتی تجمیعیرتبه خرداد ماه       ( تجمیعی)تراز عملیاتی خرداد  ماه  ( یک ماهه )رتبه خرداد ماه
1ملت119,53774,30145,236116,8002
2پاسارگاد85,73557,42128,314217,6651
3تجارت83,19068,75914,43137,0563
4اقتصاد نوین44,44937,7636,68643,4674
5صادرات74,77069,4005,37051,7536
6سینا13,2898,6214,66862,1615
7پست بانک6,7293,1313,59871,2777
8خاورمیانه11,4067,9543,45281,2048
9کارآفرین11,96510,3351,63099709
10دی6,60313,508(6,905)10 (3,009)10
11پارسیان31,90646,205(14,299)11(3,810)11

 

نمودار تراز عملیاتی بانک های بورسی در خرداد  ماه 1400

چکیده عملکرد :

ارقام به میلیارد ریال

ردیفعنوانخرداد 1400خرداد 1399درصد رشداسفند 1399
۱تسهیلات اعطایی6,382,3943,935,995۶۲4,937,054
۲سپرده های هزینه زا4,759,4582,737,670۷۴3,754,338
۳سپرده های غیر هزینه زا (جاری)1,617,6131,073,416۵۱1,461,316
۴سپرده های کوتاه مدت1,280,584863,437۴۸1,156,271
۵سپرده های بلند مدت3,478,8741,874,233۸۶2,598,067
۶درآمد تسهیلات تجمیعی119,53764,462۸۵406,357
۷سود پرداختی تجمیعی74,30136,554۱۰۳237,813
۸تراز عملیاتی تجمیعی45,23627,908۶۲168,544
۹درآمد تسهیلات ماهیانه43,74121,807۱۰۱65,512
۱۰سود پرداختی ماهیانه26,94112,335۱۱۸55,237
۱۱تراز عملیاتی ماهیانه16,8009,472۷۷10,274

 

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.