فیلم/ آشنایی با سامانه مدیریت دارایی و بدهی داده ورزی سداد

مدیریت دارایی و بدهی ALM یکی از ابزارهای مدیریت استراتژیک برای مدیریت ریسک نرخ بهره و نقدینگی در بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری است.

با استفاده از ALM، ریسک ناشی از عدم تطابق سررسید بین دارایی‌ها و بدهی‌ها مدیریت می‌شود.

در واقع هدف مدیریت دارایی‌ها و بدهی، تقویت کیفیـت و کمیـت دارایـی‌هـا بـا در نظـر گـرفتن ریسـک همـراه دارایی‌ها و بدهی‌ها براي مدیریت آینده می‌باشد.

از سوي دیگر، ارزیابی مناسب از وضعیت مدیریت دارائی و بدهی یک بانک مسـتلزم درك صـحیح از ماهیـت دارائی‌ها و بدهی‌ها، مشتریان، اقتصاد و محیط رقابتی حاکم بر آن بانک خواهد بـود.

جهت آشنایی کامل با سامانه‌ی ALM، کلیپ موشن زیر را مشاهده نمایید.

  معرفی برندگان مسابقه "بر بام شارژ"
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.