فیلم/ آشنایی با سامانه مدیریت دارایی و بدهی داده ورزی سداد

مدیریت دارایی و بدهی ALM یکی از ابزارهای مدیریت استراتژیک برای مدیریت ریسک نرخ بهره و نقدینگی در بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری است.

با استفاده از ALM، ریسک ناشی از عدم تطابق سررسید بین دارایی‌ها و بدهی‌ها مدیریت می‌شود.

در واقع هدف مدیریت دارایی‌ها و بدهی، تقویت کیفیـت و کمیـت دارایـی‌هـا بـا در نظـر گـرفتن ریسـک همـراه دارایی‌ها و بدهی‌ها براي مدیریت آینده می‌باشد.

از سوي دیگر، ارزیابی مناسب از وضعیت مدیریت دارائی و بدهی یک بانک مسـتلزم درك صـحیح از ماهیـت دارائی‌ها و بدهی‌ها، مشتریان، اقتصاد و محیط رقابتی حاکم بر آن بانک خواهد بـود.

جهت آشنایی کامل با سامانه‌ی ALM، کلیپ موشن زیر را مشاهده نمایید.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.