پرداخت الکترونیک سامان و به پرداخت در رقابت اول و دومی

در گزارش ماهانه شاپرک، عملکرد شرکت‌های PSP در دو حوزه اصلی مورد بررسی قرار می‌گیرد که اولین حوزه عملکرد کلی شرکت‌ها در شبکه پرداخت را مورد بررسی قرار داده و در بخش دوم به طور ویژه عملکرد این شرکت‌ها در بازار کارتخوان فروشگاهی تحلیل می‌شود.

به منظور رصد وضعیت کنونی صنعت پرداخت الکترونیکی کارت کشور و ترسیم مسیر حرکت آتی بازار آن و همچنین کمک به تعیین سیاست‌های توسعه بازار و نظارت بر آن، میبایست شاخص‌هایی تعریف و روند تغییرات آن بررسی گردد. در این بخش از گزارش سعی گردیده است تا با مطالعه شاخص‌های عملکرد تعدادی و مبلغی شرکت‌ها در کل و همچنین به تفکیک هریک از ابزار پذیرش و نوع سرویس، تصویری کلی از وضعیت آنها در صنعت پرداخت الکترونیکی کارت ترسیم شود. در پایان نیز عملکرد هریک از شرکت‌های PSP  در رخداد تراکنش‌های خطا مورد بررسی قرار می گیرد.

سهم تعدادی و مبلغی هر یک از شرکت های ارائه دهنده خدمات پرداخت از کل تراکنش‌های بازار خدمات پرداخت الکترونیک کارتی، در دو شکل 1-4 و شکل 2-4 ترسیم شده است.

پرداخت الکترونیک سامان و به پرداخت در رقابت اول و دومی

در شاخص سهم تعدادی تراکنش ها، شرکت “پرداخت الکترونیک سامان” با سهم 21.25 درصدی همچنان جایگاه اول را به خود اختصاص داده است. در مولفه‌ی سهم مبلغی نیز همانند گذشته شرکت “به پرداخت ملت” با اختصاص سهم 20.00  درصدی از مبلغ تراکنش‌ها، بیشترین سهم را به خود اختصاص داده است. در این ماه اختلاف سهم مبلغی شرکت “پرداخت الکترونیک سامان “- دومین شرکت بازار- با این شرکت حدود 2 درصد است. این شاخص در مولفه تعدادی رقم معادل با 1.08 درصد گزارش می‌شود. مقایسه دو شکل بالا با شکل‌های مشابه در گزارش اسفند ماه سال 1400 حکایت از آن دارد که در مولفه سهم تعدادی، جابجایی بین دو شرکت “پرداخت الکترونیک پاسارگاد “، “پرداخت الکترونیک سداد” رخ داده است . در مولفه سهم مبلغی جایجایی بین شرکت ها رخ نداده است.

شما ‌می‌توانید گزارش کامل شاپرک را در اینجا مشاهده کنید.

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.