معنی هر پیام خطا روی دستگاه کارتخوان چیست؟

معنای پیام های مختلفی که دارندگان کارتخوان بانک ملی با آن مواجه می شوند و کاری که باید بعد از آن انجام دهند چیست؟

رمز سرپرست مسدود شده است: این پیغام به هنگام ورود به منوی پذیرنده نمـایش داده می شود (اگر 3 بار رمز پذیرنده را اشتباه زده باشید) برای رفع مشکل با پشتیبانی تماس بگیرید. موضوع را همراه با این اطلاعات به پشتیبانی گزارش دهید: شماره پایانه، آدرس، شمـاره تلفن ثابت، شمـاره همراه و سـاعت کاری فروشگـاه.

عدم بوق شماره گیری: خط تلفـن متصل به کارتخوان را به گوشی تلفن بزنید و از یک طرفه نبودن خط اطمینـان حاصل کنید، اگر خط تلفن وصل بود سایر سوکتهـای ورودی تلفن در پشت دستگاه را امتحان کنید. در صورتی که مشکل رفع نشـد موضوع را همراه با این اطلاعـات به پشتیبانی گـزارش دهید: شمـاره پایانه، آدرس، شماره تلفن ثابت، شماره همراه و سـاعت کاری فروشگـاه.

تعویض باطری پشتیبان: کلـید ثبـت را انتخاب و تاریـخ روز را وارد کنید. مثلاً، سال/ماه/روز به شمـسی: 19/02/1395. کلید ثبـت را انتخاب و سـاعت را وارد کنید. مثلاً، ساعت/دقیقه/ثانیه: 00:20:12، مجدداً کلید ثبت را بزنید. در صورتی کـه مشکل رفع نشد موضوع را همراه با اطلاعـات ذیل به پشتیبانی گزارش دهید: شماره پایانه، آدرس، شمـاره تلفن ثابت، شماره همراه و ساعت کاری فروشگاه

کاغذ موجود نیست: در چـاپگر را باز کنید و مطمئن شوید رول کاغـذ درون دستگـاه وجود دارد. طرز قرارگـیری صحیح رول کـاغذ درون دستگاه را چک کنید. شیوه صحیح جاگذاری رول کاغذ: مقداری از کاغذ را باز کنید (حدود 10 سانتی متر (موقع بستن در نیازی به عـبور دادن کاغذ از قسمت خاصی نیست. مجدداً کارت بکشـید و عملـکرد دستگــاه را بررسی کنید. در صورتی که مشکل رفع نشد موضوع را همراه با این اطلاعـات به پشتیبانی گزارش دهیـد: شماره پایانه، آدرس، شماره تلفـن ثابت، شمـاره همراه و سـاعت کـاری فروشگـاه.

خطای 97: ابتدا مطابق با این دستورالعمل اقدام کنید: گزینه F2 را بزنید. رمز 4 صفر را وارد کرده، گزینـه 2 یعنی «شـروع به کـار» را انتخاب کنید. اگر پیغام «تراکنش بـا موفقیـت انجام شد» به نمـایش درآمد مشکـل برطرف شده است و می توانید مجدداً کارت بکشید. درصورتیـکه مشـکل رفـع نشـد موضـوع را همراه با این اطلاعـات به پشتیبـانی گـزارش دهید: شماره پایانه، آدرس، شماره تلفن ثابت، شماره همراه و ساعت کـاری فروشگـاه.

GPRS آماده نیست: سیمکارت موجود در کارتخوان را درون یک تلفن همراه قرار دهید و با خط دیگری تمـاس بگیرید تا از وصل بودن خط و اعتبـار داشتن سیمکارت مطمئن شـوید. درصورتی که تماس برقرار نشد مشکل سیمکارت را رفع کنید. ممکن است مشکل از باطری دستگاه باشد، اگر شارژ آن کمتر از 15% است دستگاه را شارژ کنید. نکته: از قرار دادن سیمکـارت در جایگاه «سیم 1» و «سیم 2» خوداری کنید، آن را وارد قسمت فلـزی سمت چـپ کنید. اگر مشکل از سیمکارت و باطری دستگاه نبود، موضوع را همراه با این اطلاعات به پشتیبانی گزارش دهید: شماره پایانه، آدرس، شماره تلفن ثابت، شماره همراه و ساعت کاری فروشگاه.

خطای 65: خطا مربوط به کارت می باشد و دستگاه سالم است. دارنده کارت برای رفع اشکال باید به شعب بانک صادرکننده کارت مراجعه کند. توضیحات: این پیغام مربوط به محدودیت تعداد تراکنش بر روی کارت مذکور است.

پاسخی دریافت نشد: در صورتی که دستگاه ثابت باشد موضوع را همراه با این اطلاعات به پشتیبانی گـزارش دهید: شماره پایانه، آدرس، شمـاره تلفن ثابت، شماره هـمراه و ساعت کـاری فروشگـاه.

منبع پرداخت الکترونبک سداد
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.