ضمنا ستاد بانک‌ها و شرکت‌های وابسته و تابعه تعطیل بوده و واحدهای پشتیبان به صورت کشیک برای ارائه سرویس‌های غیرحضوری فعال خواهند بود.