چکیده‌ای از وضعیت PSPها در گزارش بهمن شاپرک

این گزارش مربوط به گزارش شماره 92 شاپرک است که به منظور اطلاع رسانی در فضای پرداخت الکترونیک کشور و با هدف کمک به فعالان حوزه پرداخت الکترونیک در عرصه های تصمیم گیری و اجرایی منتشر شده است.

بر اساس گزارش بهمن شاپرک متوسط تراکنش هر ابزار پذیرش شاپرکی در بهمن 1401 ،356 تراکنش میباشد که این تعداد نسبت به مقدار مشابه در ماه گذشته افزایش 2.18 واحدی (0.62 درصدی) را تجربه نموده است. بیشترین افزایش متوسط تعداد تراکنش مربوط به ابزار پذیرش موبایلی میباشد . در بهمن ماه متوسط تعداد تراکنش های اینترنتی با
افزایش 2.41 درصدی از 254 تراکنش در دی 1401 به 260 تراکنش رسیده است. متوسط تعداد تراکنش هر ابزار پذیرش موبایلی 845 تراکنش است که این مقدار نسبت به ماه گذشته با افزایش 11.59 واحدی همراه بوده است. متوسط تعداد تراکنش هر ابزار کارتخوان فروشگاهی نیز با 1.48 واحد افزایش نسبت به دی 1401 به 358 عدد در بهمن ماه رسیده است.

سهم PSPها از مبلغ تراکنش

گزارش بهمن شاپرک

در شاخص سهم مبلغی شرکت “به پرداخت ملت” با اختصاص سهم 19.35 درصدی از مبلغ تراکنش ها،بیشترین سهم را به خود اختصاص داده است. در این ماه اختلاف سهم مبلغی شرکت “پرداخت الکترونیکسامان” – دومین شرکت بازار – با این شرکت حدود 2 درصد است.
مقایسه دو شکل بالا با شکلهای مشابه در گزارش دی ماه سال 1401 حکایت از آن دارد که در این مولفه جایجایی بین شرکتها رخ ن داده است.

سهم PSPها از مبلغ تراکنش ابزارهای پذیرش

نتایج بررسی های این بخش حاکی از آن است که در ماه جاری عملکرد شرکتهای “الکترونیک کارت دماوند “و “فراپردازان آروند امید” به گونهای بوده که کمترین مبلغ و تعداد تراکنشهای ابزارهای پذیرش مختلف را به خود اختصاص دادهاند.

گزارش بهمن شاپرک

خطای پذیرندگی

در ماه بهمن شرکت “تجارت الکترونیک پارسیان” ، با رقمی برابر با 0.015 درصد، بهترین عملکرد از منظر نسبت خطای پذیرندگی به مجموع تراکنش ها را در میان سایر شرکتها داشته است. در مقابل شرکت “الکترونیک کارت دماوند” با کسب رقم 0.247 درصد بالاترین عدد شاخص مذکور را به خود اختصاص داده است.

سهم بازار هر یک از بانکهای پذیرنده از تعداد و مبلغ تراکنش‌های شبكه پرداخت

گزارش بهمن شاپرک

این شاخص گستره فعالیت هر یک از بانکها در پذیرش تعداد و مبلغ تراکنش های پشتیبانی شده در شبکه شاپرک را نشان می دهد. در نمودارهای مربوطه ده بانک نخست با بالاترین سهم تعدادی و مبلغی در شبکه پرداخت آورده شده و بقیه بانک ها در نمودار تحت عنوان سایر آمدهاند.

شما می‌توانید گزارش کامل بهمن ماه شاپرک را از اینجا دانلود کنید.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.