عملکرد کلی شرکت‌های‌های پرداخت در خرداد ماه

در گزارش خرداد شاپرک، مانند روال سابق، به پرداخت ملت و پرداخت الکترونیک سامان، بیشتر سهم مبلغ تراکنش را داشته‌اند. همچنین پرداخت الکترونیک سپهر بهترین عملکرد خطای پذیرندگی را داشته و بیشترین کاهش در نسبت خطای پذیرندگی به کل تراکنش ها (عملکرد مثبت) در شرکت "پرداخت الکترونیک سداد" رخ داده است. شرکت "پرداخت الکترونیک پاسارگاد" نیز به عنوان دارنده بالاترین تعداد کارتخوان‌های فروشگاهی فعال سیستمی معرفی شده است.

در این گزارش به بررسی عملکرد شرکت‌های ارائه کننده خدمات پرداخت در خرداد ماه و بررسی شاخص‌های تدوین شده به ازای هر شرکت در سطح کلی پرداخته خواهد شد.

در گزارش خرداد ماه شاپرک سعی گردیده است تا با مطالعه شاخص های عملکرد تعدادی و مبلغی شرکتها در کل و همچنین به تفکیک هریک از ابزار پذیرش و نوع سرویس، تصویری کلی از وضعیت آنها در صنعت پرداخت الکترونیکی کارت ترسیم شود. در پایان نیز عملکرد هریک از شرکت‌های PSP در رخداد تراکنش‌های خطا مورد بررسی قرار می‌گیرد.

 

خدمات پرداخت

سهم بازار هر شرکت PSP از نظر مبلغ تراکنش‌ها – خرداد 1402

در شاخص سهم مبلغی شرکت “به پرداخت ملت” با اختصاص سهم 20.45 درصدی از مبلغ تراکنش‌ها، بیشترین سهم را به خود اختصاص داده است. در این ماه اختلاف سهم مبلغی شرکت “پرداخت الکترونیک سامان” – دومین شرکت بازار – با این شرکت حدود 1 درصد است.

مقایسه شکل بالا با شکل‌های مشابه در گزارش اردیبهشت ماه سال 1402 حکایت از آن دارد که در این مولفه جایجایی بین دو شرکت “تجارت الکترونیک پارسیان ” و “پرداخت الکترونیک سداد” و دو شرکت “پرداخت نوین آر ین” و ” پرداخت الکترونیک سپهر” رخ است.

سهم شرکت‌های PSP از بازار تراکنش‌های هر یک از ابزارهای پذیرش

این شاخص، سبب شناخت حوزه فعالیت و نحوه ی سرمایه‌گذاری هر یک از شرکتهای PSP در ابزار های پذیرش می شود. در این بخش مبلغ تراکنش‌های هر شرکت به تفکیک ابزار پذیرش مورد بررسی قرار می گیرد.

سهم مبلغی تراکنش‌های هر یک از شرکت هایPSP از بازار ابزارهای پذ یرش برای دو ماه متوالی اردیبهشت و خرداد 1402 در جدول زیر ارائه شده است. در این ماه همچنان شرکت “به پرداخت ملت” با پوشش 18.54  درصدی از مبالغ بازار کارتخوان فروشگاهی، بالاترین سهم را در اختیار خود دارد. همچنین این شرکت در خرداد ماه از مبالغ ابزار پذیرش اینترنتی و موبایلی نیز به ترتیب با پوشش 29.90 و 46.07  درصدی دارای بالاترین سهم  است.

خدمات پرداخت

سهم هر شرکت PSP از مبلغ تراکنش‌های هر یک از ابزارهای پذیرش – خرداد 1402

 

خدمات پرداخت

 

بررسی عملكرد شرکت‌های PSP در تعداد خطاهای تراکنش‌ها

در این بخش عملکرد شرکت‌های ارائه دهنده خدمات پرداخت از منظر تراکنش‌های ناموفق حوزه پذیرندگی مورد بررسی قرار می گیرد. هدف آن، انجام مقایسه ای بین شرکتها در پشتیبانی از تراکنش های صحیح و دقت در عملکرد می باشد. بدین منظور سهم خطای پذیرندگی از تعداد کل تراکنش های هر شرکت PSP محاسبه گردیده تا بررسی شود که کدام شرکت عملکرد بهتری از این منظر داشته است. جدول زیر نتایج این بررسی در دو ماه متوالی اردیبهشت و خرداد 1402 را منعکس نموده است.

خدمات پرداخت

در ماه خرداد شرکت “پرداخت الکترونیک سپهر”، با رقمی برابر با 0.008 درصد، بهترین عملکرد از منظر نسبت خطای پذیرندگی به مجموع تراکنش‌ها را در میان سایر شرکت‌ها داشته است.

 

خدمات پرداخت

مقایسه شرکت‌های PSP در شاخص نسبت خطای پذیرندگی به کل تراکنش‌ها – اردیبهشت و خرداد 1402 در مقایسه ماهانه عملکرد این شرکت‌ها ملاحظه می‌شود که بیشترین کاهش در نسبت خطای پذیرندگی به کل تراکنش ها (عملکرد مثبت)، با رقمی برابر با 0.255 درصد در شرکت “پرداخت الکترونیک سداد” رخ داده است. همچنین شرکت “تجارت الکترونیک پارسیان” با رقم 0.021 درصد افزایش، بیشترین رشد را نسبت به سایر شرکت‌ها در این شاخص تجربه کرده است.

بررسی عملكرد شرکت‌های PSP در ابزارهای پذیرش

یکی از مهمترین شاخص‌های حوزه  پرداخت الکترونیک کارت، بررسی عملکرد شرکت‌های PSP در مدیریت، پشتیبانی و توسعه ابزارهای پذیرش می‌باشد. با توجه به آینده صنعت پرداخت در حوزه پرداخت‌های موبایلی و اینترنتی، در گزارش اقتصادی شاپرک سعی شده است که عالوه بر ارائه اطلاعات در خصوص کارتخوان‌های فروشگاهی، به ابزارهای پذیرش اینترنتی و موبایلی نیز پرداخته شود. از این رو در این بخش ابتدا عملکرد شرکت‌ها در هریک از ابزارهای پذیرش به تفکیک ابزارهای فعال سیستمی و تراکنش دار مورد بررسی قرار گرفته و پس از آن به طور ویژه به عملکرد آنها در کارتخوان فروشگاهی توجه می‌شود.

این شاخص، سبب شناخت حوزه فعالیت و نحوه سرمایه‌گذاری هر یک از شرکت‌های PSP در ابزارهای پذیرش می‌شود. در این بخش تعداد هر یک از انواع ابزار پذیرش فعال سیستمی و تراکنش‌دار به ازای هر شرکت مورد بررسی قرار می‌گیرد. سهم هر یک از شرکتهای PSP از تعداد کارتخوان‌های فروشگاهی، ابزار پذیرش اینترنتی و موبایلی فعال سیستمی در دو ماه اردیبهشت و خرداد 1402 در جدول زیر ارائه شده است.

در خرداد ماه به تعداد کارتخوان‌های فروشگاهی فعال سیستمی شبکه پرداخت کارت کشور نسبت به ماه گذشته افزوده شده است. در این ماه شرکت “پرداخت الکترونیک پاسارگاد” با کسب سهم بازار 19.26 درصدی به عنوان دارنده  بالاترین تعداد کارتخوان‌های فروشگاهی فعال سیستمی محسوب می‌گردد. شرکت “تجارت الکترونیک پارسیان” نیز با سهم بازار 59.60 درصد همچنان از بیشترین تعداد ابزار پذیرش اینترنتی فعال پشتیبانی می کند. در بازار ابزار پذیرش موبایلی شرکت “به پرداخت ملت” همچنان بخش عظیمی از سهم بازار ابزارهای موبایلی فعال سیستمی را با رقمی معادل با 94.85 درصد در اختیار دارد.

خدمات پرداخت

مقایسه سهم هر شرکت PSP از تعداد هریک از ابزارهای پذیرش فعال سیستمی– اردیبهشت و خرداد 1402

سهم هر یک از شرکت‌های PSP از تعداد کارتخوان‌های فروشگاهی، ابزار پذیرش اینترنتی و موبایلی تراکنش‌دار در دو ماه متوالی اردیبهشت و خرداد در جدول زیر ارائه شده است. همانگونه که ملاحظه می‌گردد، شرکت “پرداخت الکترونیک پاسارگاد” در ابزار کارتخوان فروشگاهی تراکنشدار با کسب 20.08 درصد بالاترین سهم را در اختیار دارد. در این ماه شرکت “پرداخت الکترونیک سپهر” با کسب سهم 22.13 درصدی بیشترین سهم در ابزارهای تراکنش‌دار اینترنتی را به خود اختصاص داده است. همچنین شرکت “پرداخت الکترونیک سامان ” با 54.23  درصد بیشترین سهم بازار ابزارهای پذیرش تراکنش‌دار موبایلی را نیز در دست دارد.

گزارش خرداد شاپرک

متن کامل گزارش خردادماه شاپرک را در لینک زیر بخوانید:

https://www.shaparak.ir/SHP_REP_Bulletin_140203-00-01.pdf

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.