تبدیل موبایل به یک پایانه فروش با راهکار هم‌پات ایران کیش

آیا می‌دانستید که با کارتخوان‌های موبایلی یا همان M-POS، امکان تبدیل گوشی شما به یک پایانه فروش وجود دارد و برای عملیات دریافت وجه‌ کسب و کارهای مختلف نیاز نیست از کارتخوان‌های بزرگ و سنگین استفاده کنید؟

عصر بانک؛امروزه با توسعه تکنولوژی روش‌های پرداخت از یک طرف و بالا رفتن انتظارات مشتریان شبکه بانکی و پرداخت، شرکت‌های ارائه دهنده خدمات پرداخت باید با سرعت توسعه محصولات و انتظارات مشتریان خود را هماهنگ کنند. در این مسیر شرکت کارت اعتباری ایران کیش به عنوان یکی از شرکت‌های شناخته شده پرداخت الکترونیک کشور، راهکار هم‌پات را به عنوان یکی از جدیدترین روش‌های پرداخت دنیا به بازار ایران معرفی کرده است.

هم‌پات، پایانه فروش موبایلی است که با استفاده از یک دستگاه کارتخوان با قابلیت خواندن کارت‌های شتابی از طریق تکنولوژی‌های ارتباط بی‌سیم تلفن همراه، این امکان جدید و جذاب را برای کاربران فراهم می‌سازد که به راحتی تلفن هوشمند خود را صرفا با استفاده از یک سخت‌افزار جانبی، تبدیل به یک دستگاه پذیرش کارت نمایند. این سامانه به راحتی تلفن همراه را تبدیل به یک پایانه فروش سیار می‌کند.

الزامات اولیه

بـرای نصـب نـرم افـزار ابتـدا می‌بایسـت بـه وب سـایت شـرکت کارت اعتبـاری ایـران کیـش بـه آدرس www.irankish.comمراجعـه و از بخـش ثبـت نـام محصـولات جدیـد، نـرم افـزار هم‌پـات را بـا توجـه بـه سیسـتم عامـل گوشـی خـود (IOS / Android ) دانلـود و نصـب نماییـد. در صورتیکـه گوشـی همـراه مجهـز بـه نـرم افـزار بارکـد خـوان باشـد، از طریق اسـکن QR کـد ذیـل نـرم افـزار را دانلـود و نصـب نماییـد.

قابل توجه دارندگان گوشی های آیفون

بعد از نصب، قبل از اجرا،در دستگاه خود به بخش تنظیمات، عمومی، پروفایل بروید ودستورالعمل زیر را انجام دهید:

Settings->General->Device Management->Milano innova sys .SRL->trust

ایجاد ارتباط بین گوشی تلفن همراه اندروید، دستگاه هم‌پات

.1دسـتگاه هم‌پـات(MPOS) خـود را روشـن نماییـد. بـا روشـن کـردن دسـتگاه بـه صـورت از پیـش تعریـف شـده بلوتـوث آن فعـال مـی گـردد.

.2بلوتـوث تلفـن همـراه خـود را روشـن نمـوده و سـریال دسـتگاه هم‌پـات را یافتـه و آنـرا انتخـاب مـی نماییـم.(تصاویـر شـماره 1 و 2)

 .3بــا انتخــاب ســریال MPOS در لیســت DEVICES AVAILABLE گوشــی خــود پیغامــی مبنــی بــر تاییــد) pairهمــگام ســازی در منوهــای فارســی( تحــت عنــوان “request pairing Bluetooth” در گوشـی و در دسـتگاهMPOS پیغامـی تحـت عنوان” PAIRING BT” نمایـش داده مـی شـود در ایـن فـاز مـی بایسـت OK را از هـر دو دسـتگاه تاییـد کنیـد. در گام آخـر بعـد از نمایـش کلمـهPaired دردسـتگاه هم‌پـات، دو دسـتگاه از طریـقBluetooth متصـل شـده اند.

نکتـه: اگـر دسـتگاه یکبـار بـا گوشـی از قبـل ارتبـاط برقـرار کـرده باشـد، بـرای دفعـات بعـد بـا زدن اتصـال بـه دسـتگاه و وارد کـردن گـذرواژه وارد منـوی نـرم افـزار همپـات خواهیـد شـد.

ورود به نرم افزار

پــس از تعریــف گــذرواژه وارد صفحــه ورود بــه نــرم افــزار می‌شــوید. در ایــن قســمت گــذرواژه تعریــف کــرده را وارد نمــوده کلیــد ورود را کلیــک نماییــد. در ایــن مرحلــه بــا مشـاهده علامـت سـه خـط روی دسـتگاه از ارتبـاط نـرم افـزار بـا MPOS مطمئـن شـوید. در صــورت اتصــال صحیــح وارد فضــای نــرم افــزار خواهیــد شــد.

مراحل انجام تراکنش خرید

1. پس از ورود به محیط نرم افزار، با انتخاب گزینه خرید وارد منوی بعدی شوید.

 .2مبلغ خرید را وارد و آن را تایید نمایید.(وارد کردن شناسه اختیاری است)

 .3کارت بانکی را بر روی دستگاه همپات MPOS بکشید.

 .4پـس از کشـیدن کارت و تاییـد مبلـغ، دارنـده کارت رمـز کارت را وارد مـی نمایـد. (تصویـر شـماره 4 و 5)

.5در پایـان جهـت ارسـال پیامـک حـاوی اطلاعـات خریـد و تراکنـش انجـام شـده بـرای دارنـده کارت، شــماره همــراه ایشــان را در دســتگاه هم‌پــات وارد نمائیــد. وارد کـردن یـک شـماره موبایـل جهـت تکمیـل فرآینـد خریـد ضـروری اسـت. (مطابـق بـا تصویـر شـماره6 )

 در صـورت نیـاز مـی توانیـد رسـید را از طریـق شـبکه هـای اجتماعـی ارسـال نماییـد. (رسـید تراکنـش در گوشـی تلفـن همـراه در قسـمت گزارشـات همپـات ذخیـره خواهـد شـد)

نحوه رفع مشکالت احتمالی

.1هنگام برقراری ارتباط با دستگاه، دستگاه همپات شناسایی نمی شود.

راه حــل: در ایــن حالــت دســتگاه همپــات را خامــوش نمــوده، باتــری آن را درآوریــد و مجــددا آن را نصــب و راه انــدازی نماییــد.

 .2بـا نصـب نـرم افـزار همپـات بـر روی گوشـی دیگـر، پیغـام »دسـتگاه بـا گوشـی موبایـل سـازگاری نـدارد« در گوشـی ظاهـر مـی شـود.

راه حــل: درچنیــن مواقعــی بــا مرکــز تمــاس شــرکت ایــران کیــش بــه شــماره 85949 تمـاس گرفتـه تـا تغییـرات مقتضـی توسـط کارشناسـان شـرکت در ایـن خصـوص انجـام پذیـرد.

.3در کادرهایـی کـه نیـاز بـه وارد کـردن اعـداد اسـت، امـکان تایـپ وجـود نـدارد. (ماننـد وارد کـردن گـذرواژه)

راه حـل: در تمامـی بخـش هـای نـرم افـزار جهـت وارد کـردن عـدد زبـان کیبـورد تلفـن همـراه انگلیسـی باشـد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.