۵ روش مسدودکردن کارت بانک ایران زمین

حتماً برای شما هم پیش آمده که به دلیل گم کردن یا سرقت کارت بانک ایران زمین خود، مجبور به سوزاندن یا به تعبیر درست‌تری مسدود کردن کارت بانکی خود در ساعات غیر اداری شده‌اید ولی با روش‌های مسدود کردن کارت بانک ایران زمین آشنایی نداشته‌اید.

سـوزاندن کارت بانکـی و مسـدودکردن آن راه‌هـای مختلـف و آسـانی دارد؛ حتـی در روزهـای تعطیـل. در ایـن مطلب 5 روش مسدود کردن کارت بانک ایران زمین را بررسی می‌کنیم.

مسدودکردن کارت بانک ایران زمین

روش اول: از طریق همراه بانک

اگـر بـه هـر دلیلـی، بـه خاطـر مفقودشـدن یـا سـرقت کارت بانکی خواسـتید، در اسـرع وقـت کارت بانکـی خـود را مسـدود کنیـد، همراه بانک‌هـا گزینـه سـریع و مطمئنـی هسـتند. در حـال حاضـر اکثـر همراه‌بانکهـا گزینـه مسـدودکردن کارت را دارنـد. در همراه بانـک فـراز ایران زمیـن، شـما می‌توانیـد پـس از ورود، بـه گزینـه مدیریـت کارتهـا برویـد و بـا انتخـاب گزینه مسـدودکردن کارت، در اسـرع وقـت کارت خـود را مسـدود کنیـد.

روش دوم: از طریـق تلفنبانـک یـا مرکز تماس بانک‌ها

در جسـت وجوی گـوگل، شـماره تلفـن بانـک یـا مرکـز تمـاس بانک‌هـا را پیـدا کنیـد، کارشناسـان مراکـز تمـاس بیشـتر بانک‌هـا در حـال حاضـر بـه صورت ۲۴سـاعته و ۷ روز هفته فعال هسـتند. با آنهـا تمـاس بگیرید. کارشناسـان مربوطه در این حـوزه بـه شـما کمـک خواهنـد کرد.

شماره تماس مرکز ارتباط با مشتریان بانک ایران زمین: 24809 – 021 و 45296809-021 می باشد..

روش سوم: شعبه بانک

اگـر در سـاعت های اداری قصـد داریـد ایـن کاررا انجـام دهیـد، مراجعـه بـه شـعب بانک ایران زمین گزینه مناسـبی اسـت؛ زیرا هم می‌توانید در لحظه کارت خـود را غیرفعـال کنیـد و هـم کارت بانکـی جدیـد درخواسـت کنیـد. فراموش نکنید بـرای انجام این کار در شـعبه، همراه داشـتن کارت ملی هوشـمند الزامی اسـت.

روش چهارم: از طریق خودپرداز

اگـر بـه هـر دلیلـی امـکان مراجعـه بـه شـعب را نداشـتید، می‌توانید از دسـتگاه ATM یا دستگاه خودپـرداز نیـز اسـتفاده کنیـد. بـا مراجعـه بـه دسـتگاه ATMبانک ایران زمین، دکمـه ثبـت دسـتگاه خودپـرداز را فشـار دهیـد؛ سـپس گزینـه مسـدودکردن کارت بانکـی را انتخـاب کنیـد. در ادامـه شـماره کارت بانکـی مفقودشـده را وارد و رمـز اول کارت را ثبـت کنیـد؛ سـپس کارت بانکـی مسـدود می‌شـود.

روش پنجم: اینترنت بانک و سایر روش‌ها

در روش‌هـای دیگـر، می‌توانیـد بـا اسـتفاده از همراه بانـک یـا اینترنت بانـک یـا تلفن بانـک و یـا استفاده از کد USSD کارت بانکی خود را مسدود کنیـد. در ایـن روشهـا گزینه مسدودسـازی کارت بانکـی را انتخـاب و مراحـل بعـدی را تکمیـل و ثبت کنیـد. در روش USSD نیـز بایـد توجـه داشـته باشـید هـر بانـک، کـد USSD مشـخصی دارد و بـه اینترنـت هـم نیاز نیسـت.

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.