وضعیت شرکت‌های پرداخت در گزارش خردادماه شاپرک

در این مطلب به بررسی وضعیت شرکت‌های پرداخت در گزارش خردادماه شاپرک می‌پردازیم.

بر اساس گزارش آخر شاپرک در خرداد ماه 1403 بالغ بر 4,466 میلیون تراکنش با ارزش 12,426 هزار میلیارد ریال در شبکه الکترونیک پرداخت کارت پردازش شده که نسبت به اردیبهشت ماه رشد 0.46 درصدی در تعداد و 1.52 درصدی در ارزش ریالی داشته است.

ارزش اسمی تراکنش های خرداد 1403 نسبت به ماه گذشته با رشد1.52  درصدی همراه بوده و این در حالی است که ارزش حقیقی تراکنشها رشد منفی 1.21 درصدی نموده است. ارزش حقیقی تراکنشها در واقع ارزش تراکنش های شاپرکی بدون در نظر گرفتن اثرات تورم می‌باشد. به عبارت دیگر ارزش تراکنش های شاپرکی که نسبت به نرخ تورم خالص سازی شده است، ارزش حقیقی تراکنش های شاپرکی را تشکیل می‌دهد.

سهم بازار هر شرکت PSP از نظر تعداد تراکنش ها – خرداد 1403

 

گزارش خردادماه شاپرک

 

سهم بازار هر شرکت PSP از نظر مبلغ تراکنش ها – خرداد 1403

 

 

گزارش خردادماه شاپرک

 

بر اساس گزارش خرداد شاپرک، در شاخص سهم تعدادی و مبلغی تراکنش‌ها، شرکت “پرداخت الکترونیک سامان” به ترتیب با سهم 20.54و 20.59 درصدی جایگاه اول را به خود اختصاص داده است. در این ماه اختلاف سهم تعدادی و مبلغی شرکت “به پرداخت ملت” – دومین شرکت بازار- با این شرکت به ترتیب حدود 1.81 و 0.65 درصد است.

مقایسه دو شکل بالا با شکل های مشابه در گزارش اردیبهشت ماه سال 1403 حکایت از آن دارد که در مولفه سهم تعدادی، جایجایی بین شرکت‌ها رخ نداده است. در مولفه سهم مبلغی نیز جابجایی بین دو شرکت”پرداخت نوین آر ین” و ” پرداخت الکترونیک سپهر” رخ داده است.

 

سهم هر شرکت PSP از تعداد تراکنش های هریک از ابزار های پذیرش

شرکت “پرداخت الکترونیک سامان” در اردیبهشت ماه با پوشش 20.81 درصد از بازار تراکنش های کارتخوان فروشگاهی، همانند ماه گذشته بالاترین سهم را در اختیار خود دارد. شرکت “به پرداخت ملت” نیز در هر دو ابزار پذیرش اینترنتی و موبایلی به ترتیب با کسب 38.77  و 44.99 درصد از سهم بازار دارنده بالاترین سهم در بازار می باشد.

گزارش خردادماه شاپرک

سهم هر شرکت PSP از مبلغ تراکنش های هر یک از ابزار های پذیرش

در این ماه همچنان شرکت “پرداخت الکترونیک سامان” با پوشش 18.42 درصدی از مبالغ بازار کارتخوان فروشگاهی، بالاترین سهم را در اختیار خود دارد. در ابزار پذیرش اینترنتی نیز این شرکت با پوشش 29.65 درصدی دارای بالاترین سهم در این ابزار می باشد. شرکت “به پرداخت ملت” در خرداد ماه از مبالغ ابزار پذیرش موبایلی با پوشش 28.05 درصدی دارای بالاترین سهم می‌باشد.

بیشترین اختلاف بین سهم مبلغی تراکنش‌های ابزار پذیرش کارتخوان فروشگاهی نسبت به ماه گذشته با افزایش 0.28 درصدی به شرکت “پرداخت نوین آرین ” تعلق دارد.

گزارش خردادماه شاپرک

 

بررسی عملكرد شرکت‌های PSP در تعداد خطاهای تراکنش‌ها

در ماه خرداد شرکت “الکترونیک کارت دماوند”، با رقمی برابر با 0.018 درصد، بهترین عملکرد از منظر نسبت خطای پذیرندگی به مجموع تراکنش‌ها را در میان سایر شرکت‌ها داشته است. در مقابل شرکت “پرداخت الکترونیک سداد” با کسب رقم 0.218 درصد بالاترین عدد شاخص مذکور را به خود اختصاص داده است.

در ماه جاری عملکرد بیشتر شرکت‌های ارائه دهنده خدمات پرداخت به ویژه شرکت “پرداخت الکترونیک سداد” به گونه ای بوده که سبب افزایش 40.72  درصدی در خطای پذیرندگی شبکه شده است.

گزارش خردادماه شاپرک

در مقایسه ماهانه عملکرد این شرکت‌ها ملاحظه می شود که بیشترین کاهش در نسبت خطای پذیرندگی به کل تراکنش ها (عملکرد مثبت)، با رقمی برابر با 0.048  درصد در شرکت “پرداخت الکترونیک سپهر” رخ داده است.

مقایسه سهم هر شرکت PSP از تعداد هریک از ابزار های پذیرش فعال سیستمی

در این ماه شرکت “پرداخت الکترونیک پاسارگاد” با کسب سهم بازار 18.87 درصدی به عنوان دارنده بالاترین تعداد کارتخوان های فروشگاهی فعال سیستمی محسوب می گردد. شرکت “تجارت الکترونیک پارسیان” نیز با سهم بازار 54.30 درصد همچنان از بیشترین تعداد ابزار پذیرش اینترنتی فعال پشتیبانی می کند. در بازار ابزار پذیرش موبایلی شرکت “آسان پرداخت پرشین” نیز بخش قابل توجهی از سهم بازار ابزارهای موبایلی فعال سیستمی را با رقمی معادل با 54.91 درصد در اختیار دارد.

در سهم تعدادی کارتخوان های فروشگاهی، در شرکت “پرداخت نوین آرین” با 0.24  درصد نسبت به ماه پیشین، بیشترین اختلاف رخ داده است.

در ابزار پذیرش اینترنتی بالاترین تغییر سهم در شرکت “تجارت الکترونیک پارسیان ” با کاهش 0.66 درصدی مشاهده می شود .

گزارش کامل خردادماه شاپرک

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.