بهبود 70 درصدی میزان انطباق شرکت‌های پرداخت الکترونیک با استانداردهای جهانی

یکی از کلان روندهای شرکت شاپرک، نظارت بر عملکرد اعضاء خود یعنی شرکت­های ارائه­ دهنده خدمات پرداخت می­ باشد که این وظیفه از سوی بانک مرکزی ج.ا.ا. به عهده شرکت شاپرک به عنوان بازوی نظارتی آن بانک قرار داده شده است. شرکت شاپرک نیز از ابتدای تاسیس با تهیه زیرساخت­های مورد نیاز برای دستیابی به هدف یادشده گام­ های مهمی را در جهت افزایش کیفیت ارائه خدمات پرداخت الکترونیک و ارتقاء امنیت شبکه پرداخت برداشته است.

عصر بانک؛به جهت تحقق هدف نظارتی شرکت شاپرک، طی سال‌های 92 تا 95 هشت دوره ممیزی جامع بر اساس الزامات شاپرک و بانک مرکزی از شرکت­ های ارائه دهنده خدمات پرداخت انجام گرفته که طی آنها 1400 الزام در 130 صفحه مورد ارزیابی قرار گرفته و نتایج آن به بانک مرکزی ج.ا.ا. گزارش شده است که نتیجه اقدامات صورت گرفته، ارتقای میانگین شرکت ­های پرداخت در کیفیت ارائه خدمات پرداخت الکترونیک و بهبود شاخص­ های فنی- امنیتی در سال 1392 از عدد 17 درصد به بیش از 90 درصد در سال 1395 بوده است.

شرکت شاپرک بر اساس دستور ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰی ﺑﺎید ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ اﻟﺰاﻣﺎت و مقررات تدوین ﺷﺪه، ﺷﺮﻛﺖ‌های ارائه‌دهنده ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺮداﺧﺖ را مورد ممیزی و صحت­ سنجی قرار دهد. بر همین اساس در ابتدای تشکیل شرکت، کارشناسان شاپرک، فرآیندهای مطالعه، بومی­ سازی و ﺗﺪوﻳﻦ اﻟﺰاﻣﺎت شرکت­ های ﭘﺮداﺧﺖ را آغاز نمودند و پس از اخذ تاییدیه بانک مرکزی اﻳﻦ اﻟﺰاﻣﺎت ﺑﻪ شرکت­ ها اﺑﻼغ گردید. بر اساس الزامات یادشده، ممیزی­ های اوﻟﻴﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ.
در اداﻣﻪ و ﻃﻲ ﺳﺎﻟ­ﻬﺎی ﺑﻌﺪ، ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻣﺴﺘﻨﺪات و اﻳﺠﺎد ﻳﻚ روﻳﻪ و ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺟﺎﻣﻊ ﺗﺮ ﺑﺮای ﻣﻤﻴﺰی اﺣﺴﺎس ﺷﺪ و ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر، ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻣﻤﻴﺰی ﺟﺎﻣﻊ از اﻟﺰاﻣﺎت و ﻣﻘﺮرات ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰی و ﺷﺮﻛﺖ ﺷﺎﭘﺮک ﺗﻬﻴﻪ و در اﺧﺘﻴﺎر ﺷﺮﻛﺖ اراﺋﻪ ﻫﺎی دﻫﻨﺪه ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺮداﺧﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. در اﻳﻦ ﺳﻨﺪ، ﺟﺰﻳﻴﺎت ﻣﻤﻴﺰی از ﺣﻮزه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﻤﻴﺰی ﺟﺎﻣﻊ ﺑﻴﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ. اﻳﻦ ﭼﺎرﭼﻮب از ﭘﻨﺞ ﺑﺨﺶ اﺻﻠﻲ ذﻳﻞ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ؛ ﺷﺎﺧﺺ‌های ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ، اﻟﺰاﻣﺎت ﻓﻨﻲ، اﻟﺰاﻣﺎت اﺟﺮاﻳﻲ، اﻟﺰاﻣﺎت اﻣﻨﻴﺖ اﻃﻼﻋﺎت و ﻫﻤﻜﺎری ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ. بخش­ های یاد شده به یازده بخش تقسیم­ بندی شده­ اند که در نمودار ذیل آورده شده­ اند.
با اجرای مستند توصیف ممیزی جامع از الزامات و مقررات، شرکت­ های پرداخت در قالب یک چارچوب جامع، هدفمند و امتیازگرا، مورد ارزیابی و صحت­ سنجی قرار گرفتند. بدین ترتیب، شرکت شاپرک قادر به تغییر سالانه وزن­ آیتم­ های ممیزی مطابق با نیاز کشور و میزان حساسیت آن­ها بود و کارآمدی آیتم ­ها و نیازسنجی الزامات با دقت بالاتری مورد ارزیابی قرار گرفت.

ممیزی از شرکت­های پرداخت هر ساله دوبار با برگزاری قرعه­ کشی زمان­های ممیزی با حضور مدیران عامل شرکت­ های پرداخت صورت گرفته است. در هر مرتبه پس از انجام ممیزی، با دعوت از مدیران عامل هر شرکت پرداخت، نواقص به صورت رسمی به ایشان ارائه گردید و بازه­ زمانی جهت رفع موارد عدم انطباق به هر شرکت اختصاص داده شد. مجددا به منظور صحت­ سنجی از رفع موارد عدم انطباق، ممیزی از نواقص صورت گرفت و نتایج به بانک مرکزی ج.ا.ا. ارسال گردید.

امسال نیز از ابتدای مهرماه، ممیزی جامع از الزامات و مقررات تا پایان دی ماه سال جاری به مدت 4 ماه در حال انجام بوده و پس از تهیه گزارشات لازمه نتایج به بانک مرکزی ارائه خواهد گردید. همچنین تاکنون شرکت شاپرک اقدام به رتبه­ بندی شرکت­ های پرداخت ننموده و در صورت نیاز، پس از اخذ نظر بانک مرکزی این کار صورت خواهد پذیرفت.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.