مدیرعامل بانک شهرعضو شورای سیاستگذاری در چهارمین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه‌های انسانی

مدیرعامل بانک شهر به عنوان عضو شورای سیاستگذاری در چهارمین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه‌های انسانی معرفی شد.

عصر بانک؛به گزارش مرکز ارتباطات و روابط عمومی بانک شهر، دکتر حسین محمد پورزرندی، مدیرعامل این بانک از سوی رئیس و دبیر علمی کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه‌های انسانی، به دلیل سوابق، تجریبات و صلاحیت‌های علمی و تخصصی به عنوان عضو شورای سیاستگذاری در چهارمین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه‌های انسانی معرفی شد.

 

بر این اساس، چهارمین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه‌های انسانی به همراه جشنواره جایزه ملی تعالی آموزش و توسعه منابع انسانی از سوی انجمن آموزش و توسعه منابع انسانی ایران، نهم و دهم بهمن‌ماه در سالن همایش‌های بین المللی رازی برگزار خواهد شد.

 

این همایش به منظور ارائه آخرین یافته‌های علمی و پژوهشی، معرفی برترین‌ مدل‌های بلوغ و الگوهای کاربردی آموزش و توسعه سرمایه‌های انسانی در سطح مدیران و کارشناسان برنامه ریزی و اجرا می‌شود.

 

انجمن آموزش و توسعه منابع انسانی ایران با برخورداری از 1200 عضو حقیقی و 200 عضویت حقوقی از سازمان ها، شرکت ها و دانشگاههای کشور ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺘﻮﻟﯽ امر آموزش و توسعه ایران، همواره رﺷﺪ و ارﺗﻘﺎء منابع انسانی، اﻓﺰاﯾﺶ داﻧﺶ ﺗﺨﺼﺼﯽ و ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی آﺧﺮﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ها و تکنیک های آموزشی را در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﺧﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و در اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ موسسه ﭘﯿﺸﺮو در ﺣﻮزه موسسات ﻓﻌﺎل در بخش آموزش و توسعه سازمان ها و شرکت های اﯾﺮانی ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.